OPU.cz

Tisková zpráva

TZ: Nejvyšší správní soud: Vyloučení soudního přezkumu zajištění cizince po propuštění je v rozporu s evropským právem

Argumenty Organizace pro pomoc uprchlíkům, že poslední tzv. „Klučkova“ novela zákona o pobytu cizinců je v rozporu s evropským právem a tím také s Ústavou ČR, potvrdil Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 6 Azs 320/2017, který precizně dospěl k závěru, že ustanovení § 172 odst. 6 o vyloučení soudního přezkumu zbavení svobody cizince v detenci v případě jeho propuštění je v rozporu s právem Evropské unie, Listinou základních práv EU a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1951. NSS přímo uvedl: „Neumožňuje-li § 172 odst. 6 zákona o (pobytu cizinců) na základě žaloby věcný přezkum zákonnosti rozhodnutí o zajištění cizince před správními soudy ani v prvním stupni řízení, v případě, že je zajištění ukončeno před rozhodnutím soudu, je toto ustanovení v rozporu s uvedenými ustanoveními práva Evropské unie, potažmo Evropské úmluvy. Nejvyšší správní soud tento rozpor považuje za acte clair.“

Potvrzuje se tak, že narychlo, tzv. „Klučkovým“ přílepkem před volbami protlačené zpřísnění cizineckého zákona je minimálně v tomto bodě protiústavní, v rozporu s právem EU a s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Ředitel OPU, Martin Rozumek k tomu uvádí: „Potřebujeme nutně nový, moderní cizinecký zákon, ten současný má více než 45 novel, v řadě bodů si protiřečí a odporuje právu EU, ve světle norem evropského a mezinárodního práva prostě neobstojí. Základem však musí být moderní a humánní vize české migrační politiky, které předchozí vláda nebyla schopna. Doufáme, že ta nová tuto představu a odvahu mít bude.“ 
OPU, 21.12.2017