OPU.cz

Sociální pomoc

Poskytujeme sociální služby BEZPLATNĚ a důvěrně.

Posláním sociálních služeb OPU je podpora a pomoc cizincům a uprchlíkům v sociálně nepříznivé situaci při integraci do české společnosti. Tým sociálních a interkulturních pracovníků pomáhá řešit mnohostranné sociální problémy.

Potřebujete pomoc?

Při poskytování našich služeb vždy dodržujeme základní zásady: 

 • dodržujeme lidská práva a svobody klientů
 • podporujeme individualizaci klienta – každý je jedinečná osobnost, ke které uplatňujeme individuální přístup a jejíž volbu respektujeme
 • přispíváme k samostatnosti klientů tím, že podporujeme jejich kompetence a motivujeme je aktivně přistupovat k životní situaci

Odborné sociální poradenství

V rámci odborného sociálního poradenství můžeme klientům pomoci zejm. v těchto oblastech:

 •  vzdělávání (podpora při uznávání diplomů, asistence při hledání škol, vyhledávání vzdělávacích kurzů, apod.)
 • sociální zabezpečení (poradenství v nárocích na dávky, podpora při žádosti o dávky, apod.)
 • zaměstnanost (podpora při hledání legálního zaměstnání, sepis CV a motivačních dopisů, nácviky pohovorů u zaměstnavatele, monitoring trhu práce, informování o právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, apod.)
 • zdraví a zdravotní péče (možnosti zdravotního pojištění, podpora při řešení problémů se zdravotními pojišťovnami, informace o možnostech komerčního pojištění, podpora při vyhledávání lékařů, apod.)
 • změna rodinné situace (podpora při narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí rodinného příslušníka či blízké osoby apod.)
 • matriční situace (podpora při vyřizování dokumentů a spolupráce s matrikou, apod.)
 •  bydlení (informace o trhu s byty, v případě dlouhodobé spolupráce pomoc s vyhledáváním bydlení apod.)
 • finanční zabezpečení a materiální pomoc (podpora při řešení dluhové problematiky, u menších dluhů sepis splátkového kalendáře, vyhledávání možností placení kroužků pro děti, obědů, školních pomůcek, spolupráce s nábytkovou a potravinovou bankou apod.)
 • informace o životě v ČR (poskytování informací o tradicích, zvycích, soužití s místními apod.)
 • doprovody našich pracovníků (po dohodě s pracovníky s OPU možnosti doprovodu na úřady, instituce, školy, úřady práce, živnostenský úřad, zdravotní pojišťovny, apod.)
 • právní poradenství

Služba je poskytována v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem či osobně přímo na pobočkách. Blíže k otevírací pracovní době jednotlivých poboček zde.

Cíle služby odborné sociální poradenství

Cílem služby Odborné sociální poradenství je klient/ka, který/á se orientuje ve své  nepříznivé životní situaci, zná nástroje pro její řešení a je schopen/a je využívat.

Okruh osob, kterým je služba určena

 1. imigranti s dočasnou ochranou
 2. imigranti s uděleným českým občanstvím
 3. cizinci s trvalým pobytem (jakéhokoliv typu)
 4. cizinci s udělenou mezinárodní ochranou  – azylem nebo doplňkovou ochranu
 5. stateless (cizinci bez státní příslušnosti), či jiný pobyt na základě mezinárodní smlouvy
 6. cizinci s přechodným pobytem občana EU včetně rodinných příslušníků občana ČR či EU
 7. cizinci s dlouhodobým pobytem za tímto účelem:
  • sloučení rodiny
  • vědeckého výzkumu (včetně rodinných příslušníků)
  • modrá karta (včetně rodinných příslušníků)
  • zaměstnanecká karta (včetně rodinných příslušníků)
  • rezident EU
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v ČR (včetně rodinných příslušníků)
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v EU, je-li převeden do ČR (včetně rodinných příslušníků, bydlí-li v ČR)
  • dlouhodobý pobyt jakéhokoliv typu – tedy výše uvedených typů ale i jiných včetně studia, pokud cizinec nejméně 6 měsíců pracuje s pracovním povolením, nebo cizinec pracoval v ČR a je nyní v evidenci úřadu práce (včetně rodinných příslušníků – u těch není podmínkou práce)
 8. cizinci s krátkodobými vízy
 9. cizinci jako obětí trestného činu:
  • obchodu s lidmi či obětí trestného činu zavlečení  – pomáháme bez ohledu na to, zda cizinec pobývá v ČR oprávněně či neoprávněně
  • jiného trestného činu, pokud cizinec oprávněně pobývá v ČR

Kapacita služby

Praha, Ostrava, Hradec Králové – 3 500 intervencí za rok

Brno – 3 500 intervencí za rok

Plzeň – 1 klient jako okamžitá kapacita

Sociální rehabilitace

V rámci sociální rehabilitace klientům nabízíme:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 1. Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů na veřejných místech a na úřadech – např. lístkové a pořadníkové automaty; infobox na úřadu práce; telefony; bankomaty …
 2. Nácvik péče o domácnost – např. nácvik hospodaření s penězi; tvorba finančního měsíčního plánu
 3. Nácvik péče o děti a další členy domácnosti – zabezpečení péče o děti z hlediska představení možností a nácviku zajištění péče v době hledání a vykonávání zaměstnání
 4. Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru – např. pohybu na úřadu práce; nácvik pohybu u zaměstnavatele…
 5. Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům – např. nácvik vyplňování formuláře při přihlašování se jako nezaměstnaný na úřad práce; jednání na úřadu práce; porozumění úředním dokumentům; získání rejstříku trestů; podpis pracovní smlouvy u zaměstnavatele…
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. Doprovody klienta – např. na úřad práce; do a prostředkovatelské agentury…
 2. Nácvik využívání hromadné dopravy – možnosti zjišťování běžných spojů, co je městská a co meziměstská doprava, jak načasovat včasný přístup do zaměstnání a počítat s nenadálými událostmi…
 3. Nácvik chování v různých společenských situacích – nácvik chování při příjímacím pohovoru včetně nácviků sebeprezentace; nácvik chování na úřadu práce; nácviky řešení krizových situací při jednání s úřady, se zaměstnavateli; nácvik komunikace se zaměstnavatelem v pracovním prostředím včetně zapojení se do pracovního kolektivu; nácvik možností obrany v případě diskriminačního jednání ze strany zaměstnavatele, pracovní agentury či vzniku šikany; nácvik zásad mezilidské komunikace; nácvik využívání běžných zdrojů informací (tisk, internet…); představení společenského chování v oblasti trhu práce (např. jaké oblečení vzít na pohovor, jak se omluvit při zpoždění, mimika a gestikulace včetně podávání ruky apod., chování na pracovišti, nácvik a sestavení režimu dne s ohledem na dochvilnost)…
 4. Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi – např. telefonní nácvik komunikace s úřady včetně nácviku telefonického hovoru se zaměstnavatelem, s úřadem práce; založení a využívání e-mailu, facebooku; nácvik orientace v nabídkách zaměstnání; založení a využívání běžných a alternativních možností komunikace se zaměstnavateli (běžné pracovní portály, facebook, LinkedIn apod.); nácvik orientace na trhu práce…
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) Upevňování získaných schopností a dovedností – motivační a aktivizační aktivity při podpoře klienta ve vyhledávání legálního a dlouhodobého zaměstnání a pro udržení stávajícího zaměstnání; kritéria výběru vhodného zaměstnání; upevňování organizace času; upevňování schopnosti řádně hospodařit s penězi; upevňování rozhodování a přebírání zodpovědnosti za svůj život; zvládání krizových situací…

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zejm. týkajících se vztahu k zaměstnání např. příspěvky zdravotních pojišťoven na pomůcky…
 2. Informační servis a zprostředkování služeb – např. poradenství při objevování a kontaktování návazných služeb (např. zprostředkovatelské agentury práce, projekty neziskových organizací ve vztahu k zlepšení možností pro získání zaměstnání); zprostředkování orientace v právech a povinnostech zaměstnavatel a zaměstnanec; náležitosti pracovních smluv včetně příkladů a ukázek včetně možností uzavření vztahu se zaměstnavatelem; pomoc specifickým skupinám osob (rodiče s nezletilými dětmi, těhotné) při prosazování flexibilních forem zaměstnávání, při dodržování zákonných předpisů…; informační servis o pracovním právu z hlediska zaměření se na problematické oblasti trhu práce, na co si dát pozor (diskriminace, šikana, vykořisťování), rizika práce na černo…; informační servis v pracovním právu se zaměřením na podporu získávání flexibilních forem zaměstnání u osob s malými dětmi a u osob pečujících o osobu blízkou; zprostředkování kontaktu s organizacemi řešícími problémy v oblasti trhu práce včetně příslušných státních úřadů; pracovně-právní informační servis
Cíle služby sociální rehabilitace
 1. Cílem služby sociální rehabilitace je klient/ka, který/á využíváním služby zlepšil/a či rozvinul/a své znalosti, schopnosti, kompetence a dovednosti

  Okruh osob, kterým je služba určena

  1. imigranti s dočasnou ochranou
  2. imigranti s uděleným českým občanstvím
  3. cizinci s trvalým pobytem (jakéhokoliv typu)
  4. cizinci s udělenou mezinárodní ochranou  – azylem nebo doplňkovou ochranu
  5. stateless (cizinci bez státní příslušnosti), či jiný pobyt na základě mezinárodní smlouvy
  6. cizinci s přechodným pobytem občana EU včetně rodinných příslušníků občana ČR či EU
  7. cizinci s dlouhodobým pobytem za tímto účelem:
   • sloučení rodiny
   • vědeckého výzkumu (včetně rodinných příslušníků)
   • modrá karta (včetně rodinných příslušníků)
   • zaměstnanecká karta (včetně rodinných příslušníků)
   • rezident EU
   • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v ČR (včetně rodinných příslušníků)
   • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v EU, je-li převeden do ČR (včetně rodinných příslušníků, bydlí-li v ČR)
   • dlouhodobý pobyt jakéhokoliv typu – tedy výše uvedených typů ale i jiných včetně studia, pokud cizinec nejméně 6 měsíců pracuje s pracovním povolením, nebo cizinec pracoval v ČR a je nyní v evidenci úřadu práce (včetně rodinných příslušníků – u těch není podmínkou práce)
  8. cizinci s krátkodobými vízy
  9. cizinci jako obětí trestného činu: 
   • obchodu s lidmi či obětí trestného činu zavlečení  – pomáháme bez ohledu na to, zda cizinec pobývá v ČR oprávněně či neoprávněně
   • jiného trestného činu, pokud cizinec oprávněně pobývá v ČR

  Kapacita služby

  Max. 12 klientů týdně

Dům na půl cesty

V rámci sociální služby dům na půl cesty nabízíme: 

 • poskytnutí ubytování na dobu nepřevyšujícím zpravidla 1 rok a podporu při zajišťování následného bydlení
 • podporu při zabezpečení finanční situace klienta
 • podporu při vyhledávání zaměstnání, při udržení si zaměstnání
 • podporu při zvyšování znalosti českého jazyka
 • podporu při orientování se v běžných záležitostech
 • podporu při samostatném vyřizování běžných záležitostí
 • představení českých tradic a zvyklostí

Máme k dispozici tři Domy na půl cesty. Dva Domy na půl cesty v Praze s kapacitou 10 míst a jeden Dům na půl cesty v Brně s kapacitou 6 míst.

Cíle služby odborné sociální poradenství
 1. Klient má zajištěné vhodné bydlení
 2. Klient je legálně zaměstnaný
 3. Klient je schopný plánovat a řídit své finance
 4. Klient je schopen komunikace v českém jazyce alespoň na základní úrovni
 5. Klient je schopen samostatně se orientovat v běžných situacích
Okruh osob, kterým je služba odborné Dům na půl cesty určena:
 • mladí cizinci od 16 do 26 let, kteří před dosažením zletilosti byli zařazeni do kategorie „nezletilý bez doprovodu“ a v minulosti byli umístěni v ústavní či pěstounské péči,
 • mladí cizinci od 16 do 26 let, bez rodinného zázemí či pocházející z nefunkčních rodin
Klienti musí splňovat následující podmínky:
 • klienti bez závislostí na drogách, alkoholu, hracích automatech
 • klienti s vyřešeným pobytovým statusem, a to udělením mezinárodní ochrany formou azylu nebo formou doplňkové ochrany, či udělením oprávnění k trvalému pobytu či dočasné ochrany
 • klienti bez duševního onemocnění, bez diagnostiky poškození intelektových funkcí, kteří jsou schopni pohybu a pobytu bez pomoci druhé osoby

Terénní programy

Terénní programy probíhají v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, dále také v Plzeňském, Královehradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

V rámci terénních programů vám nabízíme:

 1. Návštěvu sociálního pracovníka a interkulturního pracovníka v místě pobytu a poskytnutí sociálního poradenství
 2. Doprovody
 3. Poskytnutí právního poradenství
Cíle služby
 1. Aktivně vyhledávat a oslovovat cizince sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, kteří nejsou schopni vlastními silami nepříznivou životní situaci zvládnout
 2. Informovat cizince o dostupných službách na určených územích jednotlivých krajů i na území celé ČR a o možnostech pro řešení nepříznivé životní situace
 3. Informovat cizince o jejich právech a povinnostech
 4. Informovat cizince o trhu práce a možném začlenění na něj, monitorovat postavení cizinců na místním trhu práce a aktivně hájit oprávněné nároky cizinců
 5. Zlepšit orientaci v českém právním systému, které umožní cizinci se lépe vyznat v možnostech řešení nepříznivého stavu
 6. Zlepšit orientaci v české společnosti, což přispěje k většímu začlenění cizinců do jejích struktur
Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

 1. imigranti s dočasnou ochranou
 2. imigranti s uděleným českým občanstvím
 3. cizinci s trvalým pobytem (jakéhokoliv typu)
 4. žadatelé o mezinárodní ochranu
 5. cizinci s udělenou mezinárodní ochranou  – azylem nebo doplňkovou ochranu
 6. stateless (cizinci bez státní příslušnosti), či jiný pobyt na základě mezinárodní smlouvy
 7. cizinci s přechodným pobytem občana EU včetně rodinných příslušníků občana ČR či EU
 8. cizinci s dlouhodobým pobytem za tímto účelem:
  1. sloučení rodiny
  2. vědeckého výzkumu (včetně rodinných příslušníků)
  3. modrá karta (včetně rodinných příslušníků)
  4. zaměstnanecká karta (včetně rodinných příslušníků)
  5. rezident EU
  6. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v ČR (včetně rodinných příslušníků)
  7. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance v EU, je-li převeden do ČR (včetně rodinných příslušníků, bydlí-li v ČR)
  8. dlouhodobý pobyt jakéhokoliv typu – tedy výše uvedených typů ale i jiných včetně studia, pokud cizinec nejméně 6 měsíců pracuje s pracovním povolením, nebo cizinec pracoval v ČR a je nyní v evidenci úřadu práce (včetně rodinných příslušníků – u těch není podmínkou práce)
 9. cizinci s krátkodobými vízy
 10. cizinci jako obětí trestného činu: 
  1. obchodu s lidmi či obětí trestného činu zavlečení – pomáháme bez ohledu na to, zda cizinec pobývá v ČR oprávněně či neoprávněně
  2. jiného trestného činu, pokud cizinec oprávněně pobývá v ČR

 

Kapacita:
Okamžitá kapacita: 1