OPU.cz

Za posílení práv migrantů pří práci

OPU realizovala projekt podpořený Fondem pro nestátní neziskové organizace – www.fondnno.czObdobí realizace: 1. 9. 2014 – 29. 2. 2016Koordinátor projektu: Mgr. Eva Drhlíková

Od počátku září roku 2014 realizovala OPU projekt „Za posílení práv migrantů při práci“, který byl spolufinancován z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Smyslem projektu bylo posílit ochranu práv migrantů v oblasti zaměstnávání/práce, včetně ochrany ve vztazích označených jako nelegální zaměstnávání či vykořisťování. Aktivity v rámci projektu zahrnovaly zejména: pomoc konkrétním osobám znevýhodněné skupiny prostřednictvím bezplatné právní pomoci, posilování ochrany práv pracujících migrantů jako celku tím, že právní pomoc byla zaměřena na strategickou litigaci (cílené promyšlené vedení případů ve snaze o systémovou změnu). Projekt byl zaměřen také zveřejňování a šíření informací o zjištěných problematických oblastech/případech a sdílení zjištěných problémů s relevantními subjekty – úřady práce, inspektoráty práce, ministerstvo práce a sociálních věcí apod.

Cílovou skupinu projektu tvořili zejména migranti přicházející do ČR za prací jak ze zemí EU, tak mimo EU. Cílová skupina nebyla zúžena typem pobytu či státním občanstvím, naopak zahrnovala i osoby bez platného pobytového oprávnění. Hlavním definičním znakem cílové skupiny bylo porušení (nebo hrozba porušení) práv při výkonu zaměstnání/pracovní činnosti. Zvláštní pozornost byla věnována obětem vykořisťování a obchodu s lidmi, stejně tak jako obětem diskriminace.

Bezplatné právní poradenství bylo poskytováno v pražské, plzeňské a brněnské kanceláři OPU a ve vybraných případech i na dalších místech v ČR.

Kontakt:

Mgr. Eva Drhlíková, e- mail: eva.drhlikova@opu.cz, tel.: 730 158 781

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

V rámci projektu „Za posílení práv migrantů při práci“

  • …se nám povedlo u Okresního soudu v Mladé Boleslavi podařilo vyhrát spor o nezaplacenou mzdu.

Pan X.Y., žadatel o mezinárodní ochranu, pracoval několik dní na stavbě v Mladé Boleslavi. Zaměstnavatel našemu klientovi nevystavil žádnou pracovní smlouvu, a to i přes to, že s ním domluvil druh práce, místo výkonu práce, den nástupu i hodinovou mzdu, k práci mu dával pokyny, pracovní pomůcky a zabezpečil jeho proškolení ohledně bezpečnosti práce. Nakonec se zcela distancoval od daného pracovního poměru, který byl založen toliko ústně, našemu klientovi za vykonanou práci ani částečně nezaplatil a soud se snažil přesvědčit, že pána X.Y. vůbec nezná. Soud však argumentům žalované společnosti neuvěřil a vzal za prokázaný jak pracovněprávní vztah, tak skutečnost, že našemu klientovi nebyla žádná sjednaná mzda vyplacena. Na základě rozhodnutí soudu je tak žalovaná společnost povinna zaplatit panu X.Y. dlužnou částku.

  • …se nám povedlo u Okresního soudu v Benešově podařilo vyhrát spor o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.

Pani S.K., klientka s trvalým pobytem, pracovala pro žalovanou společnost 4 roky, když nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. V den svého návratu se dostavila na místo výkonu práce (určené dle pracovní smlouvy), kde ji však práce umožněna nebyla, jelikož žalovaná společnost již předmětné práce na daném místě z důvodu ukončení živnostenského oprávnění neprováděla. Vznikli tak překážky na straně zaměstnavatele, které žalovanou společností nebyly odstraněny. Klientka však byla nadále zaměstnávána, no práce ji přidělována nebyla, nedošlo ani ke změně pracovní smlouvy nebo řádnému ukončení pracovního poměru. Následně naše klientka obdržela dopis, dle kterého s ní žalovaná společnost ruší pracovní poměr okamžitě, a to z důvodu závažného porušení pracovně právních předpisů, s tím, že neomluveně absentovala v práci. S tímto však naše klientka nesouhlasila a domáhala se určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Soud při provedeném dokazování určil, že okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bylo neplatné, jelikož se nezakládalo na pravdě. Naše klientka neabsentovala neomluveně v zaměstnání, naopak v souladu s pracovní smlouvou nastoupila do svého zaměstnání v místě jeho výkonu. Důvodem proč práci nevykonávala, však nebyla překážka na její straně, ale překážka na straně žalované společnosti, která jí neumožnila nastoupit do jejího zaměstnání.

Naše další projekty