OPU.cz

Rovné příležitosti žen migrantek

Projekt „Rovné příležitosti žen migrantek“ skončil dne 30.6.2016. Děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha a Norským fondům za podporu.

Podpora žen migrantek na českém trhu práce, v rodinném životě a v přístupu ke zdravotní péči.

Období realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Koordinátor projektu: JUDr. Martin Rozumek

Financuje: Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci prostřednictvím Norských fondů.

osf_praha_cznorway_grants

Projekt Rovné příležitosti žen migrantek usiloval o rovnost žen migrantek  v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení.

Cílem projektu bylo dosáhnout rovnosti žen migrantek na českém trhu práce, v rodinném životě a v přístupu ke zdravotní péči, tj. prosadit nediskriminační politiku státu k ženám migrantkám. Záměrem projektu bylo dosáhnout systémových změn legislativní úpravy a faktického postavení žen migrantek jak na pracovním trhu, v oblasti zdravotního pojištění a rodinného života včetně sloučení rodiny, tak obecně v migrační politice jako takové. Usilovali jsme také o dosažení pozitivních změn veřejných a místních politik a prosazení genderového hlediska do budoucích postupů vytváření veřejných politik v oblasti migrace a rodiny. Projekt navazoval na mnohaletou zkušenost Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v právní a sociální pomoci znevýhodněným cizincům a uprchlíkům, zejména ženám a dětem. Při přenosu norské zkušenosti a know-how jsem spolupracovali s renomovanou norskou právní firmou Andersen, Bache-Wiig AS, která se specializuje na práci s migranty a uprchlíky.

Projekt usiloval o rovnost žen migrantek  v ČR prostřednictvím aktivit jako jsou:

  • • Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek se zaměřením na práci, zdravotní péči a rodinný život včetně sloučení rodiny
  • • Právní pomoc
  • • Kampaně za posílení rovnosti žen migrantek
  • • Podpora a posilování žen migrantek

Změn jsme dosahovali prostřednictvím kampaní cílených na různé oblasti nerovného postavení žen migrantek (práce, rodina, zdravotní péče) a dále advokační/lobbyingovou, mediální a asistenční činností ve prospěch rovnosti žen migrantek. Volili jsme přístup zespodu – podporou cílové skupiny formou asistence a zapojení žen migrantek a také dobrovolníků do aktivit projektu, a svrchu – prací s médii, politiky a rozhodujícími osobami ve státní správě a samosprávě. Významnou roli budou sehrávali dobrovolníci, a to jak v přímé práci s cílovou skupinou, tak při oslovování širší veřejnosti s tématem genderové rovnosti žen migrantek. Důležitou roli sehrál norský partner, který sloužil jako zdroj inspirace pro změnu veřejných politik k ženám migrantkám v České republice.[:en]OPU informs that the project „Equal Opportunities of Migrant Women“ finished at the end of June 2016. OPU would like to thank the Open Society Fund Prague and the Norwegian Funds for its support and cooperation.

The project seeked to enhance equality of women migrants at the Czech labour market, in their family life and in the acces to healthcare.

Implementation period: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Coordinator of the project: JUDr. Martin Rozumek

Financed by: The project has been supported by Open Society Fund Praha within the Dejme (že)nám šanci project financed from the Norway Grants.

osf_praha_cznorway_grants

The Equal opportunities for women migrants project addresses equality of women migrants in the Czech Republic who are cummulatively discriminated.

The aim of the project is to achieve equality of women migrants at the Czech labour market, in their family life, in their approach to healthcare, i. e. promote non-discriminating policy of the state towards women migrants. We would like to achieve system changes of legislation and of de facto status of women migrants at the labour market, in the field of health insurance and family life including family reunification as well as general changes of the migration policy as such. We would like to achieve positive change of public and local policies and promotion of the gender point of view in the future public policies concerning migration and family. Our project is a follow-up of the many years of experience of the Organization of Aid to Refugees (Organizace pro pomoc uprchlíkům – OPU) in the field of legal and social aid to disadvantaged foreigners and refugees, especially to women and children. When using the Norwegian experience and know-how, we will cooperate with the well-renowned law firm Andersen, Bache-Wiig AS specializing in issues of migrants and refugees.

The project seeks to enhance equal opportunities for women migrants in the Czech Republic through such activities as:

  • Analysis of policies and practices regarding equality of women migrants, focusing on employment, healthcare and family life including family reunification
  • Legal counselling
  • Campaigns for enhancement of equality of women migrants
  • Support of women migrants

We would like to achieve changes through campaigns focused on different areas of unequal position of women migrants (employment, family, healthcare) and also legal aid/lobbying, media promotion and assistance for the benefit of equality of women migrants. We opt for the bottom-up approach: supporting the target group by assistance and including women migrants as well as volunteers to the project activities, and for the top-down approach as well: cooperation with media, politicians, administration and local authorities. Volunteers play a major role in working with the target group as well as in communication the topic of gender equality of women migrants to the public. Our Norwegian partner will be an important source of inspiration for changes in public policies concerning women migrants in the Czech Republic.

[:]

Naše další projekty