OPU.cz

Integrační aktivity pro cizince

 

 

 

V Organizaci pro pomoc uprchlíkům, z.s. nyní realizujeme projekt Integrační aktivity
pro cizince reg.č. CZ.03.02.01/00/22_043/0001507, který je financován v rámci
Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.
Cílem projektu je podpora osobám s migrační minulostí, které žijí na území ČR a
potýkají se s nedostatky ve znalosti českého jazyka, s nedostatečnou
informovaností o právech a povinnostech či se sociokulturní nedostatečností,
nebo také s neznalostí právních předpisů v oblasti rodinného i pracovního
práva (období realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026)

O PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je podpora cizincům žijícím na území České republiky
s legálním pobytem (s výjimkou držitelů dočasné ochrany, kteří jsou podpořeni jinými
projekty). Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení znalostí cílové skupiny v oblasti
českého jazyka, sociokulturní orientace, občanství, zaměstnávání, dávkový systém,
zdravotní pojištění atd. V Plzeňském kraji projekt nabízí rovněž službu právního
poradenství, a to zejména v oblasti rodinného a pracovního práva. Aktivity projektu
zahrnují individuální kurzy českého jazyka zaměřené na komunikaci, skupinové kurzy
českého jazyka k přípravě na zkoušku z ČJ pro účely trvalého pobytu nebo žádosti o
udělení státního občanství, odborné semináře a právní poradenství.

The Organization for Aid to Refugees, z.s. is currently implementing the project
Integration Activities for Foreigners reg.no. CZ.03.02.01/00/22_043/0001507,
which is financed within the framework of the Operational Programme Employment
Plus and the state budget of the Czech Republic. The aim of the project is to support
persons with a migration history who live in the Czech Republic and are faced with
deficiencies in their knowledge of the Czech language, with insufficient information
about rights and obligations or with socio-cultural deficiencies, or with ignorance of
legal regulations in the field of family and labour law (project implementation period: 1
January 2024 – 31 December 2026)

ABOUT THE PROJECT:
The main objective of the project is to support foreigners living on the territory of the
Czech Republic with legal residence (except for temporary protection holders who
are supported by other projects). The project focuses mainly on improving the
knowledge of the target group in the field of Czech language, socio-cultural
orientation, citizenship, employment, benefit system, health insurance, etc. In the
Pilsen region, the project also offers a legal advisory service, especially in the field of
family and labour law. Project activities include individual Czech language courses
focused on communication, group Czech language courses to prepare for the Czech
language exam for permanent residence or citizenship applications, professional
seminars and legal advice.

Naše další projekty