Zpět

Praktické rady

osf_praha_cznorway_grants

Kdo může mít veřejné zdravotní pojištění?

Zákonný nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají podle zákona č. 48 /1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, následující skupiny cizinců:
•    cizinci, kteří jsou zaměstnanci
•    cizinci s trvalým pobytem
•    občané Evropské unie a další cizinci ze třetích zemí, na které se vztahuje příslušná legislativa Evropských společenství
•    některé další skupiny (žadatelé o azyl, cizinci s azylem či s doplňkovou ochranou a ti cizinci, jimž úhradu nákladů zdravotní péče zaručují mezinárodní smlouvy).

Pokud patříte do systému veřejného zdravotního pojištění, můžete si vybrat pojišťovnu. Kontakty na zdravotní pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění najdete zde.
Kontakty na VZP naleznete zde.
Pokud nepatříte do ani jedné z výše zvedených skupin, vztahuje se na vás povinnost uzavřít pojištění soukromé neboli tzv. komerční zdravotní pojištění.

Kdo musí mít komerční zdravotní pojištění?

Zákonný nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají cizinci, kteří jsou zaměstnanci, mají trvalý pobyt, jsou občany Evropské unie a další cizinci ze třetích zemí, na které se vztahuje příslušná legislativa Evropských společenství a dále žadatelé o azyl, cizinci s již uděleným azylem či doplňkovou ochranou a ti cizinci, jimž úhradu nákladů zdravotní péče zaručují mezinárodní smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že, občané pocházející ze třetích zemí – mimo azylantů a žadatelů o azyl, případně dalších spíše okrajových skupin – se účastní veřejného zdravotního pojištění jenom tehdy, pokud pracují jako zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR. Všichni ostatní cizinci ze zemí mimo EU s dlouhodobým pobytem v ČR (tzn. pobytem delším než 90 dní) si musí zdravotní pojištění obstarat jiným způsobem, tedy musí si sjednat tzv. komerční zdravotní pojištění.

Povinnost sjednat si komerční zdravotní pojištění tak mají všichni cizinci ze 3. zemí, kteří v České republice:
•    působí jako živnostníci či podnikatelé (OSVČ) a nemají trvalý pobyt,
•    jsou rodinnými příslušníky (děti, a to včetně zde narozených dětí, manželé, starší rodiče) všech cizinců ze třetích zemí, tj. i cizinců s trvalým pobytem; dokonce sem spadají i rodinní příslušníci českých občanů, pokud ještě nemají trvalý pobyt (do dvou let po sňatku) a nejsou v ČR ani zaměstnanci.
•    studenti
•    ti, co pobývají v ČR neoprávněně.

Pojištění nutné a neodkladné péče nebo komplexní pojištění?

V současnosti je zdravotní pojištění cizinců pobývajících na území České republiky upraveno v zákoně o pobytu cizinců. Tento zákon sám přímo rozlišuje a ukládá rozdílné náležitosti u zdravotního pojištění, které si sjednává cizinec buď v rámci krátkodobého pobytu do 90 dní, nebo naopak při pobytu dlouhodobém, tzn. při pobytu delším než 90 dní.
V současné době tak musíme rozlišovat následující dvě varianty:
•    Pojištění nutné a neodkladné péče;
•    Komplexní zdravotní pojištění.

Pojištění nutné neodkladné péče
Jak již bylo uvedeno výše, zákon rozlišuje dvě situace pro pojištění cizinců pobývajících na území České republiky. Pojištění nutné a neodkladné péče je pojištěním, které je určeno zvláště těm cizincům, kteří plánují pobývat na území ČR po dobu kratší než 90 dní a žádají o krátkodobé vízum. Jedná se tak především o turisty. Maximální doba, po kterou si lze toto pojištění sjednat, je až 2 roky. Ve srovnání s komplexním zdravotním pojištěním je z finančního hlediska daleko atraktivnější, ale na druhou cizinci pak v daném případě budou proplaceny pouze náklady související, jak už vyplývá z názvu, s neodkladnou a ambulantní péčí. Veškerá jiná péče jde na náklady cizince. V tomto případě se klasicky jedná o turisty nebo cizince, kteří přijíždějí do ČR na delší dobu, ale přijíždějí poprvé a již před příjezdem se rozhodli si sjednat pojištění u české pojišťovny.
Tento druh pojištění je upraven zejména tzv. Vízovým kodexem. Právě Vízový kodex jasně stanovuje podmínku, že toto zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.

Komplexní zdravotní pojištění
Komplexní zdravotní pojištění je pak určeno zejména osobám s pobytem dlouhodobým, tj. delším než 90 dní.  V rámci komplexního zdravotního pojištění je pak hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy, tedy jak ambulantní péče, tak i preventivní zdravotní péče či zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem.

Přestože se již dle názvu jedná o pojištění komplexní, určitý druh péče zde zahrnut není. Z těchto důvodů si cizince může sjednat ještě tzv. nadstandartní druh pojištění, kterým je např. pojištění pro případ těhotenství včetně poporodní péče o novorozence po dobu nepřerušeného pobytu v porodnici. Takováto nadstandartní pojištění jsou však nesmírně nákladná a i tak nezaručují očekávanou jistotu pro cizince. Přesto bychom zejména cizinkám, které plánují těhotenství nebo již těhotné jsou, doporučovali toto nadstandartní pojištění pro matky uzavřít. Během naší praxe jsme se setkali již s mnoha případy, kdy následně se dítě stalo pro pojišťovny nepojistitelným (zejména předčasně narozené děti), nebo žena porodila předčasně a péče spojenou s narozením dítěte a následnou péči o něj musela hradit sama, přestože ona sama byla pojištěna. Jedná se až o částky ve výši milionů korun a může to tedy mít vliv na váš celý dosavadní život v České republice, proto se raději předem informujte ve všech pojišťovnách o jimi nabízených službách a pojistných podmínkách nebo se před uzavřením pojistné smlouvy poraďte u našeho právníka během právního poradenství, které ženám migrantkám poskytujeme.

Jakou pojišťovnu si mám vybrat?

Pokud nesplňujete zákonem uvedené podmínky pro účast v systému veřejného zdravotního pojištění a musíte si sjednat sám soukromé komplexní zdravotní pojištění, můžete jej uzavřít u celé řady soukromých zdravotních pojišťoven. Podmínky jsou v základních parametrech stejné, liší se zejména cena pojistného. Nejdůležitější nicméně je řádně se v dané pojišťovně informovat o pojistných podmínkách a výlukách a omezeních v nich obsažených. Pojistné podmínky většiny pojišťoven totiž obsahují řadu výluk na které se poté pojištění nevztahuje a náklady za poskytnutou lékařskou péči by jste si tak museli uhradit sami.
Soukromé zdravotní pojištění lze uzavřít například u těchto pojišťoven:
Maxima Slavia

PVZP

Ergo

Uniqa

AXA

Těhotenství a zdravotní pojištění matky

Přestože ve většině případů je těhotenství radostnou událostí, u žen cizinek, které nejsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, může mít těhotenství, narození dítěte a s tím související lékařská péče zcela likvidační důsledky pro celou rodinu. Obecně pojišťovny nabízí různé varianty komplexního pojištění. Základní, neboli standardní varianta tohoto pojištění kryje péči při těhotenství a porodu jen za podmínky určité délky pojištění před otěhotněním (tzv. čekací doba), což je v praxi velice komplikované, pokud cizinka otěhotní dříve, než splní tuto smluvní podmínku. Pokud uvažujete o těhotenství a máte tzv. komerční zdravotní pojištění, informujte se v zdravotních pojišťovnách o speciálních druzích pojištění pro nastávající matky. Jedná se o nadstandartní druh klasického komerčního zdravotního pojištění, který by měl pokrýt péči o vás a vaše dítě během těhotenství a následně po porodu.

Je třeba nicméně zdůraznit, že pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven se značně liší a jsou navíc bohužel plné výluk a omezení, kdy zejména pak pro cizince je často velice složité se v této problematice rychle zorientovat a vyhnout se tak možným případům, kdy přestože uhradíte velice vysokou cenu tohoto pojištění, budete muset i tak péči doplácet.

Proto se vždy raději přímo v pojišťovně informujte ohledně tzv. čekacích dob a začátku pojistného plnění. Pro krátké vysvětlení, čekací doba u těhotenství může být například 3 měsíce a pro vás to znamená, že pokud otěhotníte dříve než 3 měsíce po začátku pojištění, pak pojištění péči v těhotenství nepokryje. Stejně tak čekací doba u porodu může být 8 měsíců, tzn. jestliže porodíte do 8 měsíců od začátku pojištění, pojišťovna porod nezaplatí. Speciální ale zároveň mnohonásobně nákladnější varianty pro těhotenství a porod zpravidla tuto čekací dobu nemají. Můžete je tedy uzavřít, i když již jste těhotná. Mají zato vyšší cenu a minimální dobu trvání 12 měsíců.
Pro pokrytí zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem je, jak již bylo uvedeno, možné sjednat speciální variantu pojištění. Toto pojištění by mělo hradit péči o dítě po jeho narození do doby, kdy jste s dítětem propuštěna z porodnice. Toto speciální pojištění můžete sjednat například u těchto pojišťoven:
PVZP – pojištění „Novorozenec“
Slavia – pojištění „Máma a miminko“
Uniqa – pojištění „Komplex 2“

Narození dítěte a jeho zdravotní pojištění

To zda je Vaše dítě pojištěno a v rámci jakého systému závisí na druhu Vašeho pobytového oprávnění. Dítě je od narození účastníkem veřejného zdravotního pojištění pokud má rodič dítěte:
•    trvalý pobyt
•    azyl/doplňkovou ochranu
•    je žadatelem o mezinárodní ochranu
•    je občanem EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR.
Při splnění této podmínky tak můžete zaregistrovat dítě u své zdravotní pojišťovny hned po narození. Potřebujete k tomu své doklady, kartičku pojištěnce a rodný list dítěte, pojišťovna vydá pro dítě dočasnou registraci na 6 měsíců. Poté ale mějte na paměti, že musíte do 60 dnů od narození požádat o povolení pobytu dítěte. Po vyřízení žádosti o povolení k pobytu přineste rozhodnutí pojišťovně a pojišťovna poté udělá dítěti registraci trvalou.

Pokud se však dítě narodilo rodičům s dlouhodobým pobytem a bude mít dlouhodobý pobyt, musí mít sjednané komplexní zdravotní pojištění. Komplexní zdravotní péče se rozsahem blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, zahrnuje léčebnou i preventivní péči o dítě a očkování, má ale určitá omezení a limity. Podmínky pojišťoven se však značně liší, obsahují řadu omezení a výluk a proto je nezbytné si vždy důkladně prostudovat pojistné podmínky.

V tomto případě je nutné navíc počítat s tím, že dítě je nejdříve předem vyšetřeno lékařem pojišťovny a až poté je sjednáno pojištění. Pojišťovna bohužel může odmítnout dítě pojistit. Pojištění je možné navíc sjednat až po jeho narození. Do té doby je dítě bez pojištění a péči musíte zaplatit. Pokud ale máte vy jako matka sjednanou speciální variantu pojištění pro těhotenství a porod, je z tohoto pojištění hrazena zdravotní péče o dítě do té doby, kdy odejdete s dítětem z porodnice domů, ale maximálně do jeho 3 měsíců a pokud čerpaná péče nepřesáhne limit daný ve vaší pojistné smlouvě.

Na závěr je třeba upozornit, že ikdyž jste vy sama v systému veřejného zdravotního pojištění, protože trvá vaše zaměstnání a přitom máte dlouhodobý pobyt, vaše dítě v systému veřejného zdravotního pojištění není a musíte ho tedy pojistit.