Zpět

O PROJEKTU MINT

Program MINT: Mentoring za účelem integrace dětí migrantů

Migranti z řad dětí a dospívajících jsou obzvláště ohroženi sociálním vyčleněním. Projekt MINT organizace Terre des hommes a jejích partnerů podporuje děti uprchlíků a migrantů i evropskou mládež a nabízí jim nové aktivity zaměřené na integraci. Díky inovativnímu programu mentoringu přispějeme k budování inkluzivnějších společností v Rumunsku, Polsku, České republice a na Slovinsku.  

3 klíčové očekávané výsledky:

  •  120 dětí podpoří v integraci místní mladí vyškolení mentoři
  • 1000 dětí získá kulturní znalosti a dovednosti k navazování společenských vztahů
  • 240 dětí a dospívajících podpoří informační kampaně a osvěta

Okolo 30 % migrující populace, jež v posledních letech dorazila do Evropy, tvořily děti – mnohé z nich byly od rodičů odloučeny či cestovaly bez doprovodu. V hostitelských zemích čelí značným výzvám v oblastech vzdělání, společenské inkluze a následně v zaměstnání. V rámci tohoto projektu sponzorovaného Evropskou unií pracujeme v Rumunsku, Polsku, České republice a na Slovinsku a pomáháme dětem s procesem integrace, zlepšujeme společenské vztahy a podporujeme jak místní mladé lidi, tak děti cizinců z třetích zemí.

 

Program mentoringu – zapojení do vzdělávacích a společenských aktivit.

Organizace Terre des hommes společně s partnery navrhne inovativní a replikovatelný program mentoringu vrstevníky, založený na osvědčených postupech a ověřených modelech. V rámci programu mentoringu budou vyškoleni místní dobrovolníci z řad mládeže a následně přiřazeni k nově příchozím dětem migrantů či uprchlíků. Mentoři a jejich svěřenci se budou účastnit individuálních i skupinových schůzek zaměřených na podporu ve vzdělávání a v jazyce a rovněž se budou zapojovat do volnočasových aktivit.

Dobrovolníci budou v každé zemi podporovat integraci dětí migrantů a uprchlíků do místních hostitelských komunit tak, že je představí místním dětem a budou organizovat společné venkovní sporty a společensko-kulturní aktivity. Mezi tyto aktivity budou patřit návštěvy historických muzeí, sledování populárních filmů dané země či organizace sportovních soutěží, například fotbalových zápasů. Děti cizinců z třetích zemí si tak snadněji vytvoří nová přátelství a seznámí se s historií a zvyky hostitelské komunity. Alespoň 120 dětí započne s formálním či neformálním vzděláváním a bude využívat program mentoringu včetně různorodých aktivit.

 

Získávání jazykových a společensko-kulturních znalostí

 K podpoře integrace a k výuce dětských migrantů budou využívány adaptované tištěné materiály i online obsah. Vybrané online zdroje, vhodné pro děti, nově příchozím dětem pomohou porozumět národním, kulturním i společenským specifikům jednotlivých zemí zapojených do tohoto projektu. Děti budou mít dále možnost učit se místní jazyky na online i offline kurzech, pořádaných v jazycích, kterými děti mluví, například v arabštině či fársí. Celkově získá přes tisíc dětí základní znalosti a dovednosti k navazování společenských vztahů.

  

Boj proti stereotypům o migrantech a uprchlících

V rámci programu mentoringu skupiny místních mladých lidí a dětí cizinců z třetích zemí vyberou klíčová témata odrážející prožitek integrace. Tato témata představí veřejnosti prostřednictvím videí propagovaných online, divadelních her i během debat s vrstevníky na školách či jiných místních offline akcích. Tyto informační kampaně a iniciativy osloví členy místních komunit a tvůrce politik na místní i národní úrovni. Díky boji proti stereotypům a šíření pozitivního obrazu o komunitách migrantů a uprchlíků budou děti vyrůstat v přívětivější atmosféře hostitelských zemí.

 

Partneři:

Terre des hommes Hungary (Maďarsko) je hlavním žadatelem, dalšími 4 spolužadateli jsou: Organizace pro pomoc uprchlíkům (Česká republika), Ocalenie Foundation (Polsko), Terre des hommes Romania (Rumunsko) a Slovene Philanthropy (Slovinsko).

Sponzoři: Evropská unie (Evropská komise)

Projekt MINT: Mentoring za účelem integrace dětí migrantů je finacován z prosředků Azylového, migračního a integračního fondu Evropské unie.

This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

 Doba trvání projektu: leden 2019 – leden 2021

Celkový rozpočet: € 521,468