Zpět

Sociální rehabilitace

Poslání služby sociální rehabilitace
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU)  je nevládní nezisková organizace založena 25.11.1991, služba sociální rehabilitace je službou registrovanou od 1.1.2016. Posláním služby Sociální rehabilitace je vedení klientů (uprchlíků a cizinců, zejména ze zemí mimo Evropskou unii) k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to skrze podpory při začlenění se na pracovní trh a při orientaci ve společnosti

Více informací získáte na telefonu +420 730 158 779, +420 730 158 781

Kontaktní osoby:
sociální pracovnice sociální služby: Mgr. Lucie Fryčová a Bc. Kamila Muchová
právní poradkyně sociální služby: Mgr. et Mgr. Eva Drhlíková

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
•    Informování o situaci na trhu práce včetně možností zaměstnání
•    Podpora při vyhledávání zaměstnání (nabídka samostatného vyhledávání zaměstnání v OPU skrze PC včetně asistentce při samostatném vyhledávání zaměstnání na PC včetně nabídky vyhledávání zaměstnání na internetu z důvodu jazykové bariéry)
•    Tvorba, úprava životopisů a motivačních dopisů
•    Podpora ve vyhledávání a prosazování flexibilních forem zaměstnávání u rodičů-cizinců s malými dětmi
•    Podpora při přípravě na pracovní pohovor včetně sebeprezentace u telefonického hovoru se zaměstnavatelem
•    Možnosti rekvalifikací a zvyšování kvalifikací
•    Informování o nástupu do zaměstnání včetně povinností zaměstnavatel a zaměstnance
•    Ukázka vzorů pracovních smluv a dohod
•    Podpora a pomoc při vzniku diskriminace na trhu práce

Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinou jsou cizinci s těmito typy pobytu:
•    cizinci s povolením k trvalému pobytu
•    cizinci s uděleným azylem
•    cizinci s udělenou doplňkovou ochranou
•    rodinní příslušníci občana EU, kteří jsou hlášeni k pobytu na území ČR déle než 3 měsíce
•    rodinní příslušníci výše zmíněných

Kromě výše uvedeného typu pobytu musí cizinci navíc splňovat podmínku nemožnosti nalézt vhodného pracovní uplatnění na území České republiky, a to z některého z následujících důvodů:
a)    nedostatečné vzdělání ze země původu
b)    vzdělání ze země původu, které má v ČR nízkou uplatnitelnost
c)    bez dostatečné praxe
d)    nenostrifikovaných dokladů ze vzdělání ze země původu
e)    nedostatečná znalost českého jazyka
f)    nedostatečná orientace v pracovně-právním prostředí v ČR nedostatečná orientace v české společnosti

Zásady služby Sociální rehabilitace
Při poskytování služby dodržujeme určité zásady, které chápeme jako veřejný závazek. Všichni pracovníci poskytované služby jsou povinni je dodržovat a jsou pro práci s klienty závazné. Uvědomujeme si, že při naší práci se tyto zásady vztahují k různým rovinám, zejména ke klientům služby, okolním subjektům, se kterými jsme v kontaktu (např. další NNO, městské úřady, ministerstva, apod.) a v neposlední řadě jsme to také my, pracovníci.

Ve vztahu ke klientům:
•    respekt k individualitě klienta, jeho rozhodování, volbám a právům
•    podpora samostatnosti klienta a jeho reálného náhledu na situaci
•    respekt k právu na přiměřené riziko
•    respekt k právním normám ČR a EU
•    bezplatnost

Ve vztahu k okolním subjektům služby:
•    spolupráce
•    tradice
•    podpora pozitivních vztahů mezi cizinci a majoritou
•    osvěta

Ve vztahu k pracovníkům služby:
•    posilování a budování jejich profesionality
•    zázemí a podpora pracovníků
•    dodržování etického kodexu služby, důvěrnost informací mezi pracovníky a klienty
•    rozvoj kompetencí pracovníků služby

Služby sociální rehabilitace je poskytována týmem profesionálních pracovníků, kteří mají odpovídající vzdělání a jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitní služby.

Cíle služby sociální poradenství
Ve vztahu ke klientům je cílem služby:
•    aktivizace a integrace klientů na trh práce
•    podpora uživatelů v uvědomování si svých pracovních a osobních práv a povinností a ve schopnostech je uplatnit a naplnit
•    posílit pozitivní vazby uživatelů se zaměstnavateli a orientaci na trhu práce
•    zvýšení šancí na uplatnění se na trhu práce a podpora v udržení si pracovního místa

Ve vztahu k okolním subjektům je cílem služby:
•    stabilita sítě spolupracujících subjektů a institucí
•    rozvoj sociální služby prostřednictvím reflektování zpětné vazby pracovníků služby, uživatelů i ostatních spolupracujících subjektů
•    podpora pozitivních vztahů majority a cizinců
•    zhodnocení tradice a dlouhodobé zkušenosti ve prospěch celkové stability služby

Ve vztahu k pracovníkům je cílem služby:
•    kompetentní, profesionální a vzdělávající se pracovník, který využívá zázemí a podporu organizace a dbá na dodržování interních norem

Dle zákona o sociálních službách jsou klientům poskytovány následující činnosti:
1.   Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
–    Nácvik sepisu životopisu a motivačního dopisu včetně aktualizace dle nabídek zaměstnavatelů
–    Nácvik vyhledávání relevantních pracovních nabídek na internetu a v místním tisku
–    Nácvik chování při příjímacím pohovoru včetně nácviků sebeprezentace
–    Nácvik komunikace v pracovním prostředí včetně zapojení se do pracovního kolektivu

2.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
–    Doprovod klienta na úřad práce, do zprostředkovatelské agentury, příp. po domluvě i na pracovní pohovor

3.   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
–    Výuka základní práce na PC včetně založení e-mailu a orientace v pracovním prostředííí na internetu
–    Představení společenského chování v oblasti trhu práce (např. jaké oblečení vzít na pohovor, jak se omluvit při zpoždění, mimika a gestikulace včetně podávání ruky apod., chování na pracovišti včetně poskytnutí informací o rozpoznání diskriminace, šikany apod. a možností obrany)
–    Podpora klienta ve vyhledávání zaměstnání-motivace, aktivizace
–    Vzdělávání v pracovním právu

4.   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
–    Právní podpora klienta při řešení pracovně-právních záležitostí včetně diskriminace
–    Zprostředkování orientace v právech a povinnostech zaměstnavatel a zaměstnance
–    Náležitosti pracovních smluv včetně příkladů a ukázek včetně možností uzavření vztahu se zaměstnavatelem
–    Pomoc specifickým skupinám osob (rodiče s nezletilými dětmi, těhotné) při prosazování flexibilních forem zaměstnávání, při dodržování zákonných předpisů atd.

Kapacita Sociální rehabilitace
Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 12 (jedná se o týdenní kapacitu); Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 3 (jedná se o týdenní kapacitu)