Zpět

Právní poradenství

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRACET:

 •     cizinci se všemi typy pobytů ze zemí mimo EU a jejich rodinní příslušníci
 •     cizinci ze zemí EU, kteří se ocitli nouzi a nejsou schopni se sami zorientovat v prostředí
 •     žadatelé o mezinárodní ochranu, azylanti, držitelé doplňkové ochrany a jejich rodinní příslušníci

Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám (nezletilým bez doprovodu, osamělým ženám, apod.)

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

Právní poradenství poskytujeme na všech našich pobočkách. Na každoou konzultaci je třeba se předem objednat osobně nebo telefonicky.

V Praze poskytujeme právní poradenství vždy v  ÚTERÝ A VE ČTVRTEK OD 9:00 – 17:00.                          Objednávání na tel.: +420 730 158 781, kontaktní e-mail: pravni@opu.cz

 

Dle stanov organizace je naším posláním mimo jiné poskytování bezplatného právního poradenství uprchlíkům a dalším cizincům. Tento cíl se snažíme naplňovat v závislosti na rozsahu finančních zdrojů, které se nám každoročně podaří na základě vlastní fundraisingové činnosti získat. Naše právní služby jsou poskytovány kvalifikovanými poradci s právnickým vzděláním v zásadě výlučně v těchto oblastech práva:

 • správní řízení související se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (tzv. pobytová problematika: zahrnuje typicky řízení o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, řízení o správním vyhoštění, zajištění atd.).
 • správní řízení ve věcech souvisejících se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu – typicky řízení ve věcech mezinárodní ochrany

Informace a jednodušší formulářová právní podání poskytujeme v rámci konzultací, složitější a důvodné případy řeší právníci s klienty dlouhodobě. V rámci možností pomáháme klientům také s běžnou komunikací se správními orgány či soudy. V případě potřeby jsme také schopni zajistit i tlumočníky z různých jazyků.

V odůvodněných případech se snažíme v těchto správních řízeních a navazujících soudních řízeních poskytnout i právní zastoupení (plná moc) nebo alespoň sepis potřebných právních podání.

V dalších oblastech jsme v rámci právního poradenství schopni zodpovědět i obecnější dotazy z jiných právních odvětví, typicky práva pracovního (např. nevyplacené mzdy), trestního (trestní vyhoštění) či rodinného (rozvody, svěření do péče). V minulosti jsme však (zejména vzhledem k absenci efektivní bezplatné právní pomoci poškozeným) byli schopni ve věcech pracovněprávních poskytnout i právní zastoupení klientů.

Případné další služby lze najít v informacích k jednotlivým aktuálním projektům v sekci Projekty.

Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány bezplatně, ale kapacita organizace je omezená, platí pro využití našich služeb následující pravidla:

 • Klienti jsou přijímání pouze v úředních dnech a na základě předchozího objednání.
 • Sepis právních podání a zastoupení v řízení není službou nárokovou, záleží na zvážení organizace či jejího zaměstnance, zda se rozhodne projednávaný případ převzít k zastoupení a v jakém rozsahu (zejména dle potenciální úspěšnosti případu a dle individuální situace klienta).
 • Bezplatné právní poradenství a řešení případů není možno poskytovat po telefonu. Stručné informativní dotazy (např. obecné dotazy typům pobytů, ke konkrétnímu typu pobytu, řízení o mezinárodní ochraně apod.) ,můžeme zodpovědět pouze v pondělí, úterý a čtvrtek v době od   9-17:00. Neposkytujeme žádné informace k řízením konkrétních osob třetím osobám. Obsah poradenství a informace sdělené klientem kdykoliv v průběhu poradenství jsou důvěrné.
 • E-mailové dotazy obecného rázu, které jsou nám zasílány, vyřizujeme rovněž dle dostupných kapacit a není možno vždy reagovat v řádu několika dnů. Odpovíme Vám do 15 dnů. Právní podání však není možno zasílat emailem Pro účely konkrétního právního řešení Vašeho případu, včetně dohodě na podání, volte objednání a osobní schůzku v organizaci.

SPECIFICKÉ SKUPINY

Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany

Dlouhodobě se zaměřujeme na právní poradenství a případně zastoupení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Právní poradenství se dle aktuálních projektových možností snažíme realizovat vždy alespoň v některém z pobytových středisek, případně přijímacích střediscích (viz níže). I zde platí, že sepis právních podání a zastoupení v řízení není službou nárokovou, záleží na zvážení organizace či jejího zaměstnance, zda se rozhodne projednávaný případ převzít k zastoupení a v jakém rozsahu.

Osoby zbavené svobody

Naše organizace se dlouhodobě snaží najít zdroje k zajištění kontinuálního poradenství ve zvláštních zařízeních, kde jsou cizinci omezeni na svobodě – zařízení pro zajištění cizinců (Bělá-Jezová) a přijímací střediska pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany (tranzitní prostor letiště Ruzyně a Zastávka u Brna). Vzhledem k nulovým možnostem osob zde umístěných najít si jinou formu právní pomoci se snažíme o zajištění pravidelného bezplatného právního poradenství v těchto místech včetně možnosti tlumočení, sepis potřebných právních podání či alternativně žádostí o ustanovení právního zástupce, pokud to právní úprava umožňuje.

Naopak naše organizace nemá prozatím zvláštní zdroje poskytovat právní poradenství ve věznicích. V rámci aktuálních kapacitních možností se snažíme jednotlivé případy osob, které jsou potřebné řešit a na doručenou korespondenci odpovědět.

Nezletilí bez doprovodu

Organizace dlouhodobě zajišťuje poradenství a asistenci nezletilým bez doprovodu. Vedle pravidelného poradenství v místech, kde jsou ve větším počtu umístěni, realizujeme i zastoupení (včetně opatrovnictví) ve správních řízeních u těchto osob. Právní zástupce také komunikuje s relevantními úřady.

 

OPATROVNICTVÍ A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

S výjimkou nezletilých bez doprovodu nezajišťuje organizace paušálně možnost opatrovnictví pro správní úřady a soudy. V případech, kdy se vede správní či soudní řízení u osob neznámého pobytu nebo se nedaří doručovat je nutno naší organizaci vždy předem kontaktovat před případným ustanovením nás opatrovníkem.

Organizace neposkytuje bezplatné právní poradenství po telefonu nebo emailu advokátním kancelářím či jednotlivým advokátům (pokud není z jejich strany klientovi poskytováno pro bono). Naše know-how ve věcech cizinecké a azylové problematiky považujeme, za více jak dvacet let, za expertízu, kterou mohou bezplatně využívat pouze naši klienti či organizace k dosažení svých cílů.  Advokáti budou v případě dotazů k otázkám naší expertízy žádáni o úhradu takové konzultace nebo reciproční převzetí některého našeho případu pro bono

 

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

Informace, které poskytnete našim pracovníkům, jsou důvěrné a nejsou bez Vašeho souhlasu dále šířeny. Výjimkou jsou informace podléhající ohlašovací povinnosti.

Služby OPU nebudou poskytnuty následujícím osobám:

 • požadujícím službu, kterou OPU nenabízí
 • požadujícím službu, která je v rozporu s posláním OPU
 • nespadajícím do cílové skupiny OPU
 • jejíž fyzický, psychický stav znemožňuje komunikaci s pracovníkem (agresivita, akutní intoxikace…)

Spolupráce s Vámi může být ukončena předčasně pokud:

 • uvádíte nepravdivé údaje o věcech majících vliv na spolupráci
 • jednáte tak, že zásadním způsobem ztěžujete poskytování služeb (opilost, agresivní chování, opakované porušení dohodnutých postupů atd.)
 • neodůvodněně neplníte dohodnuté úkoly

V případě, že nebudete spokojeni s poskytovanou službou, můžete podat stížnost, a to ústně či písemně. Podat stížnost je možné i anonymně. Stížnost na pracovníka se podává řediteli organizace či jeho zástupci. Stížnost na organizaci můžete podat u Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, náměstí Kinských 6, Praha 5, 150 00.