Zpět

Dům na půl cesty

NABÍZENÉ SLUŽBY
•    Poskytnutí přechodného ubytování – zpravidla na dobu 12 měsíců
•    Nácvik sociálních dovedností (vaření, úklid, praní – prostřednictvím aktivního podílení se na chodu domácnosti; naučit se hospodařit s vydělanými penězi, organizovat si čas, komunikovat s úřady)
•    Pomoc při hledání zaměstnání
•    Sociální asistenci při doprovodech na úřady a instituce
•    Sociální a právní poradenství
•    Pomoc s nalezením následného vhodného ubytování

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby domu na půl cesty s názvem „Podporované bydlení pro mladé uprchlíky“ je pomoci mladým lidem-cizincům bez rodinného zázemí plnohodnotně se začlenit do společnosti.

CÍLE
•    Pomoci mladým cizincům orientovat se v běžných životních situacích v českém prostředí
•    Podporovat mladé cizince při hledání a udržení legálního zaměstnání.
•    Pomoci mladým cizincům naučit se hospodařit s vydělanými penězi a být ekonomicky nezávislým na druhých.
•    Poskytnout pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
•    Vést mladé cizince k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní osobu.
•    Pomoci mladým cizincům naučit se vyhledat a využít pomoc.
•    Pomoci mladým cizincům znát svá práva a povinnosti.
•    Podporovat mladé cizince při aktivním hledání vlastního bydlení.

CÍLOVÁ SKUPINA
Pozitivní vymezení cílové skupiny:
•     mladí cizinci od 18 do 26 let, kteří před dosažením zletilosti byli zařazeni do kategorie „nezletilý bez doprovodu“ (dále jen NBD)  a v minulosti byli uživateli Zařízení pro děti-cizince MŠMT (dále jen ZDC),
•    mladí cizinci od 18 do 26 let, bez rodinného zázemí či pocházející z nefunkčních rodin, kteří přicházejí z jiných pobytových středisek či integračních azylových zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky (dále jen SUZ MV ČR).

Negativní vymezení cílové skupiny:
Mladí cizinci dále musí splňovat následující:
•    nejsou závislí na drogách, alkoholu, hracích automatech
•    mají vyřešen pobytový status a to udělením mezinárodní ochrany formou azylu nebo formou doplňkové ochrany, či udělením oprávnění k trvalému pobytu
•    ve výjimečných případech jsou studenty střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a ze závažných důvodů nezůstali klienty Zařízení pro děti-cizince, resp. jeho internátního zařízení
•    nejsou duševně nemocní, ani nemají diagnostikováno poškození intelektových funkcí¨
•    jsou schopni pohybu bez pomoci druhé osoby

Zásady poskytování služby
•    důvěra a respekt
•    individuální přístup
•    aktivita
•    rovnost
•    empatie
•    vedení k samostatnosti, seberealizaci a odpovědnosti za vlastní osobu

Kapacita Domu na půl cesty
Kapacita pobytové formy poskytování: počet klientů – 4; počet lůžek – 4

український

по-русски

العربية

tiếng việt

Projekt „Dům na půl cesty“ je podpořen z rozpočtu městské části Praha 14. 

p14_logo

Za podporu též děkujeme Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Děkujeme!