Zpět

Pomoc nezletilým bez doprovodu

Již od vzniku OPU na podzim roku 1991 pracovníci organizace řešili případy nezletilých cizinců bez doprovodu zákonných zástupců na území ČR (jak žadatelů o mezinárodní ochranu, tak migrantů) – dále jen NBD. Vzhledem ke specifikům práce s NBD vznikl v OPU v roce 2003 specializovaný tým pro NBD složený z právníka a sociálního pracovníka.

OPU stálo i při vzniku Zařízení pro děti-cizince (dále jen ZDC) zřízeného MŠMT ČR v roce 2004, kam jsou nyní umisťováni všichni NBD vyskytující se na území ČR. Se ZDC NBD tým OPU velmi blízce spolupracuje – 1x týdně pracovníci OPU dojíždějí do ZDC, kde poskytují bezplatné sociální a právní poradenství a mj. se podílejí na řešení pobytové situace klientů.

V současné době je OPU jedinou neziskovou organizací, která se systematicky věnuje této specifické skupině klientů, reaguje na aktuální systém péče o NBD, jeho případné nedostatky a snaží se svými aktivitami vyplňovat případné mezery v tomto systému péče o nezletilé bez doprovodu na území ČR.

 

CO NABÍZÍ NBD TÝM OPU KLIENTŮM?

  • Nezletilým bez doprovodu poskytuje bezplatné sociální a právní poradenství.
  • Nabízí pomoc při řešení pobytové situace v ČR.
  • S pomocí dobrovolníků OPU organizuje volnočasové aktivity v ZDC.
  • Prostřednictvím projektů a sponzorských darů se snaží zajistit finance na jazykové, odborné nebo sportovní kurzy, učebnice či školní pomůcky.
  • Realizuje workshopy připravující NBD na samostatný život po dosažení zletilosti.
  • Podle potřeb klientů zajišťuje/zprostředkovává psychologickou pomoc.

NBD tým má non-stop telefonní krizovou linku pro NBD, na kterou se mohou klienti obracet v případě nouze, či potřeby řešení aktuální situace.

V případě potřeby zajišťujeme pro klienty také tlumočníky.

Se zletilými NBD zůstávají pracovníci OPU v kontaktu i po jejich odchodu ze Zařízení pro děti-cizince a i nadále jim poskytují sociální a právní poradenství, zejména pak sociální asistenci při hledání zaměstnání, bydlení, nebo při jednáních s úřady.

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM, KDO JE NEZLETILÁ OSOBA BEZ DOPROVODU?

VYMEZENÍ SKUPINY „NEZLETILÉ OSOBY BEZ DOPROVODU“

Vymezení pojmu na mezinárodní a evropské úrovni

V mezinárodních odborných kruzích se můžeme setkat s termínem „Unaccompanied Minors – děti bez doprovodu“, zkrácený jako UAMs. Rozumí se jím skupina nezletilých dětí bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců, které se ocitly na území jiného státu mimo zemi svého původu. Vzhledem k tomu, že tyto děti nejsou zpravidla zcela bez doprovodu, často se pohybují ve skupině s ostatními uprchlíky či migranty, převaděči apod., začal se v posledních letech, zejména v Evropě, používat přesnější termín „Separated children (SC) – oddělené děti“. Evropský program pro děti bez doprovodu (Separated Children Europe Programme, dále jen SCEP) definuje tuto skupinu jako děti mladší osmnácti let, které se nacházejí mimo svou zemi původu a jsou odděleny od obou rodičů nebo jejich zákonných zástupců, popřípadě jejich obvyklých pečovatelů. Program SCEP ovšem zahrnuje i děti, které žijí se vzdálenými příbuznými a zdůrazňuje, že všechny tyto děti jsou odloučeny a mají nárok na mezinárodní pomoc a ochranu s využitím široké palety mezinárodních prostředků a prostředků jednotlivých států.

Pokud jde o terminologii užívanou v normách EU v oblasti azylového práva, je nutné poukázat na  Směrnici Rady 2003/9/EC ze dne 27. ledna 2003 stanovující minimální požadavky pro přijímání žadatelů o azyl. Tato Směrnice ve svém čl. 2 písm. h) označuje výrazem „nezletilé osoby bez doprovodu“: „osoby mladší osmnácti let, které přicestují na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá, ať už podle zákona nebo podle zvyků, a to po takovou dobu, dokud nejsou pravomocně převzaty do péče takovéto osoby; tento výraz bude také označovat osoby, které zůstanou bez doprovodu poté, co vstoupily na území členských států“.

Přestože již mnoho evropských zemí do svého zákonodárství přejalo tyto rozšířené mezinárodní definice, existují stále podstatné rozdíly ve vymezení této zranitelné skupiny osob. Důvodem je rozdílné, bližší vymezení  nezletilých bez doprovodu v  právních řádech jednotlivých států.

 

Vymezení pojmu na národní úrovni

V České republice se mezi odborníky nejčastěji používají termíny „nezletilé osoby bez doprovodu“ nebo „nezletilí bez doprovodu – NBD“. Oba tyto termíny vyjadřují, že se jedná o osoby cizí státní příslušnosti mladší osmnácti let, které se ocitly na území České republiky bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců, bez ohledu na to, zda požádaly či nepožádaly o azyl na území České republiky. V právním kontextu je ovšem nutné striktně rozlišovat mezi dvěma skupinami nezletilých osob bez doprovodu a to podle toho, zda se jedná o skupinu nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu nebo skupinu ostatních nezletilých cizinců bez doprovodu, kteří o udělení azylu nežádali.

Přesnou definici těchto termínů nalezneme, pokud jde o právní řád České republiky, pouze v platném znění zákona o azylu. Podle ustanovení § 2 odst. 9 výše uvedeného zákona se pro účely řízení o udělení azylu „nezletilou osobou bez doprovodu“ rozumí: „osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu zletilé osoby odpovídající za ni podle právního řádu platného na území státu, jehož občanství osoba mladší 18 let má, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, na území státu jejího posledního bydliště, a to po takovou dobu, po kterou se skutečně nachází v péči takovéto osoby; nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí i osoba mladší 18 let, která byla ponechána bez doprovodu poté, co přicestovala na území“. Tato zákonná definice se ovšem vztahuje pouze na „nezletilé žadatele o azyl“. Pokud jde o skupinu ostatních nezletilých cizinců, kteří o azyl nepožádali, ta je definována v zákoně o pobytu cizinců. Definice obsažená v § 180c tohoto zákona je však víceméně shodná s definicí obsaženou v zákoně o azylu.

Informace o projektu FORUM