Zpět

Metodika hostitelské péče nezletilých dětí bez doprovodu

Metodika hostitelské péče nezletilých dětí bez doprovodu vznikla v rámci evropského projektu Operačního programu zaměstnanost, Podpora péče o děti – cizince v hostitelských rodinách CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011233 a zabývá se metodikou institutu hostitelské péče pro nezletilé cizince bez doprovodu z třetích zemí (tedy ze zemí mimo EU), kteří přijdou do České republiky. V českém systému je v současnosti minimální možnost realizace náhradní rodinné péče v podobě pěstounské péče u dětí cizinců bez doprovodu dospělých zástupců (dále jen NBD) umístěných v ústavních zařízeních. Pěstounská péče nebyla u NBD dosud nikdy zrealizována. Vzhledem k tomu, že institut osvojení není u těchto dětí z legislativních důvodů možný, zůstává naším dlouhodobým cílem jejich umístění do pěstounské péče. Než se podaří připravit podmínky pro realizaci pěstounské péče pro NBD, chceme umožnit pobyt dětí v rodině na maximální možnou dobu aspoň v rámci hostitelské péče – tedy z hlediska zákona o sociálněprávní ochraně dětí § 30 Pobyt dítěte mimo ústav. Institut hostitelské péče může těmto dětem nabídnout aspoň občasný pobyt v rodinném prostředí a vytvoření blízkých vztahů v nové zemi. Tento zákon je ale pouze vágně ukotven v právním řádu České republiky a především existuje jen obecná metodika práce s českými dětmi a hostiteli. Naše organizace se proto jako jediná v ČR v rámci spolupráce s OSPOD Praha 5, v jejíž gesci se nachází Zařízení pro děti – cizince, kde jsou NBD po příchodu do ČR umístěni na diagnostický pobyt, snaží o implementaci tohoto zákona do praxe. Dosud nebyl formalizován postup náboru zájemců o hostitelství, jejich školení, párování s dětmi, průběžné podpory a evaluace jejich interakce s dětmi. V metodice tyto principy spolupráce formalizujeme a předkládáme návod, jak ukotveně a systematicky postupovat při realizaci hostitelské péče u nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice. Projekt vychází z Úmluvy o právech dítěte, jež zejména upozorňuje na nejlepší zájem dítěte.