Zpět

Projekt TRIPS: Nový a slibný mechanismus zajištění ubytování pro obchodované ženy, jimž byla ve Francii udělena mezinárodní ochrana

Evropský projekt TRIPS od roku 2020 zkoumá, jakým způsobem zajistit optimální podporu osobám, jimž byla udělena mezinárodní ochrana a jež byly zároveň obchodovány, a to ve vztahu k procesu integrace tak, aby byly zohledněny jejich specifické potřeby a zranitelné postavení. Systém specializovaných míst pro uprchlické ženy ve Francii, jež byly obchodovány, se jeví jako slibná praxe.

Národní Strategie pro přijímání a integraci uprchlíků představená francouzským Ministerstvem vnitra v červnu 2018, zajišťuje ucelený rámec implementace vládních priorit, jejichž cílem je zajistit lepší integraci uprchlíků ve Francii. Zatímco dosud národní systém přijímání cizinců nezahrnoval specifická opatření, jednou z priorit Národní Strategie je zajistit odpovídající asistenci zranitelných uprchlickým ženám (příl. 3). Strategie zdůrazňuje, že “specifická zranitelnost uprchlických žen představuje překážku pro jejich integraci”. Do zamýšlených aktivit plánuje Strategie zahrnout zajištění bezpečnosti zranitelným uprchlickým ženám ve specializovaných ubytovacích centrech, a to včetně žen, jež byly obětmi násilí nebo obchodování s lidmi nebo patří do LGBT komunity. Vládní představitelé se zavázali zřídit od roku 2018 pro zranitelné ženy místa s asistencí v azylových domech a zařízeních pro uprchlíky.

Po pilotní fázi zahájené ve dvou regionech v roce 2018, bylo v průběhu let 2019 a 2020 postupně zřízeno pro žadatelky o mezinárodní ochranu a uprchlické ženy 300 míst ve čtyřech regionech.

Generální ředitelství pro cizince ve Francii ve svém pokynu ze dne 27. prosince 2019 upřesňuje, že “specializace míst umožňuje poskytovat zranitelným ženám podporu upravenou na míru zajištěním bezpečného přístřeší v situaci, kdy jim na území hrozí nebezpečí.” V současné době se nachází 66 míst z 300 ve třech prozatímních ubytovacích centrech pro držitele mezinárodní ochrany. Denní náklady na osobu v těchto centrech činí 25 euro. Pro tato vyhrazená místa je v plánu hradit dalších 13 euro za účelem posílení služeb a asistence. Podle smluvních požadavků se ubytovací centra zavazují dodržovat 6 následujících podmínek:

  • Zajistit odpovídající přijímací podmínky, včetně oddělených míst;
  • Zajistit potřebnou podporu přizpůsobenou specifickým potřebám žen, obětí násilí, včetně speciálně vyškolených sociálních pracovníků, pomoci při vyplňování stížností a pomoci v rámci trestního řízení, nabízení právní a psychologické pomoci, zajištění přístupu k pomoci ze strany neziskových organizací;
  • Zaručit bezpečné podmínky: zákaz návštěv, zajištění zabezpečeného systému vstupu do centra v případech, kdy se jedná o kolektivní přijímací středisko, zajistit případnou dostupnost služby na telefonu;
  • Podporovat přístup ke službám zdravotní péče, zajistit lékařskou péči pro první dny po příjezdu včetně potřebného vyšetření, zaručit interní psychologické vyšetření za účelem stanovení diagnózy a kontakt na lékařsko-psychologická centra, navrhnout skupinová terapeutická sezení, informovat a podporovat osoby v přístupu ke službám zajišťujícím prevenci, pomáhajícím se závislostmi či zajišťujícím testování a v přístupu ke gynekologické péči
  • Podporovat rodičovství a přístup ke vzdělávání, organizovat diskuzní skupiny, navrhovat vyhrazená místa ve školkách nebo zařízeních pro děti, organizovat informativní setkání o francouzském vzdělávacím systému, nabízet podporu při zápisu do školy a psychologickou pomoc dětem;
  • Zavázat se k partnerské strategii s nevládními neziskovými organizacemi a institucemi na lokální a národní úrovni;

Francouzské nevládní organizace, se kterými byl v rámci projektu TRIPS uskutečněn pohovor, zdůrazňují zajímavé a relevantní aspekty systému včetně těch týkajících se integrace. Upozorňují na specifické potřeby obchodovaných držitelů a držitelek mezinárodní ochrany, včetně právní a psychologické pomoci a pomoci v zajištění bezpečnosti, jež jsou pro integraci zásadní. Tento systém navíc poskytuje příležitost zajistit fyzickou vzdálenost, která může napomoci k ukončení vykořisťování, ačkoliv územní řízení tohoto systému francouzským Úřadem pro přistěhovalectví a integraci komplikuje postupování na národní úrovni. Tento mechanismus rovněž zahrnuje specializované a vyškolené sociální pracovníky a pracovnice, kteří garantují kvalitní podporu a reakci na specifické potřeby.

Je však třeba poznamenat, že je tento systém prozatím poddimenzovaný, čítající pouze 66 míst pro držitele mezinárodní ochrany, a to jak oběti násilí, tak obchodování s lidmi. Kromě toho s ním není řada subjektů dosud obeznámena a překážku v podpoře poskytované obětem představuje rovněž nedostatečná koordinace mezi nevládními organizacemi a úřady. OFII, jež je odpovědný za informování osob o těchto místech, čelí také obtížím při identifikaci obětí mezi držiteli mezinárodní ochrany a je závislý na identifikaci provedenou partnerskými neziskovými organizacemi. Dále se tento systém zaměřuje pouze na ženy a ne na všechny oběti obchodování s lidmi.

Tento článek byl zpracován jako součást projektu TRIPS – identifikace specifických potřeb obchodovaných držitelů mezinárodní ochrany organizací Forum réfugiés-Cosi. Je součástí série článků projektu TRIPS zpracovávaných jednotlivými partnerskými organizacemi: Churches’ Commission for Migrants in Europe, Immigrant Council of Ireland, Italian Council for Refugees, Organization for Aid to Refugees.

Pro více informací o Evropském projektu TRIPS zde. 

Obsah tohoto článku reprezentuje pouze názor autora/ky, který/á je za něj zodpovědný/á. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za způsob využití informací, které tento článek obsahuje.