Zpět

Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

Projekt s názvem Komunitní aktivity pro cizince a jejich děti, reg.č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001729

je realizován od 1.3.2021 do 28.2.2023.

Cílovou skupinou projektu jsou imigranti a azylanti žijící na území hl.m.Prahy. Projekt může být v některých aktivitách využit i českými státními občany. Projekt je hrazen Evropským sociálním fondem a MHMP.

V rámci projektu jsou nabízeny tyto aktivity:

Sociálně-kulturní aktivity
a) Poznávání pražských památek a kultury pro školní děti
b) Promítání filmů s cizineckou problematikou
c) Plánovaná výstava dětských výtvarných prací

Výchovně vzdělávací aktivity
a) Semináře, workshopy pro rodiče nezletilých dětí i jejich příbuzné – semináře a workshopy budou zaměřeny na témata spojená s dětmi, jako např. problematika výchovy, výživy, předškolního a školního vzdělávání atd.
b) Semináře vztahující se k životu cizinců v ČR, resp. v Praze – problematika zaměstnávání cizinců, běžné sociální události (svatba, narození dítěte, úmrtí), dávkový systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění apod. témata vztahující se k životu v ČR.
c) Doučování českého jazyka pro děti cizinců (ZŠ i SŠ) – Projekt může podpořit celkem 40 dětí 30 hodinami individuální podpory. Doučování bude částečně probíhat pro zájemce i o prázdninách, přičemž toto doučování může být skupinové.
e) Konverzační individuální kurzy českého jazyka pro dospělé– zabývající se zejm. rozvíjením komunikace v českém jazyce. Bude podpořeno 40 cizinců v rozsahu 40 hodin.

  1. f) Kurzy seberozvoje a sebepoznání pro děti-cizince – Jedná se o kurzy v délce 120 min., které budou mít formu pravidelného setkávání se přihlášených děti ve věku od 11-17 let. Předpokládaný počet účastníků je min. 5 a maximálně 12. Jedná se kurzy, v nichž si pomocí performativního žánru slam poetry s prvky dramatické výchovy a divadelní improvizace děti zábavnou a hravou formou (hra se slovy, dikcí, rytmy, pantomimou, tělesné i non-verbální vyjadřování emocí, živé sochy, dynamická tvorba příběhů, hodnocení druhých neobvyklými způsoby, hledání nových přístupů ve vyjadřování, apod.) budou osvojovat český jazyk, rozvíjet komunikační dovednosti a učit se naslouchat a pracovat s druhými.
    g) Skupinová příprava cizinců na trvalý pobyt či na české občanství – K dispozici budou skupinové kurzy, kdy počet účastníků jazykového kurzu bude max. 10 a minimálně 3. Cílem bude jazyková příprava na žádost o trvalý pobyt v České republice či na získání českého státního občanství (kurzy budou realizovány dle zájmu a vytvoření skupin).
  2. h) Odpolední nízkoprahové doučování dětí-cizinců – K dispozici bude dětem volné odpoledne 1x týdně, kdy bude k dispozici lektor a jakékoliv dítě s rodičem či samotné dítě může přijít a využít ho pro vysvětlení látky, vyřešení domácího úkolu apod. Lektor bude k dispozici po dobu od 14,00 do 17,00.

Environmentální aktivity
Environmentální celodenní aktivity pro děti – V rámci této aktivity jsme nabízeli realizaci vzdělávacích exkurzí a zážitkových akcí s environmentální tématikou realizovaných na celém území ČR. Jednalo se např. o následující činnosti: práce na farmách, návštěva třídírny odpadu, úklid lesa apod. zážitkové činnosti. Nešlo tedy jen o pasivní přijímání informací, ale o aktivní účast.

Volnočasové aktivity
a) Celodenní víkendové programy pro rodiče s dětmi, příp. samotné děti se zaměřením na ukázky vhodného trávení volného času. Programy budou realizovány v rámci celé ČR. Půjde o návštěvy hradů, zámků, realizaci turistiky na vhodných místech, ukázka vhodných míst, kde lze s dětmi hezky a aktivně trávit víkendy, navíc s ukázkou vhodného vyplnění času dětí vhodnými hrami.
b) Sportovně založená aktivity pro děti budou aktivity konané  v odpoledních hodinách. Odpoledne se budou zaměřovat na vyzkoušení různých možných sportů, pro možnou inspiraci dětí např. fotbal, volejbal, lezení apod.
c) Volnočasové aktivity na léto pro děti – v rámci července i srpna se plánuje uspořádat 10 dní s aktivitami zaměřenými na děti. Na každý jeden den bude vymyšlen program. Za dobu projektu se takto program uskuteční 2x.
d) Výtvarná a rukodělná činnost s dětmi– bude realizována 2x za měsíc (mimo hlavní prázdniny) a zaměřená bude na děti a na rozvoj jejich výtvarného cítění a kreativity.

  1. e) Hry na rozvoj logického myšlení – budou realizovány 1x za 2 měsíce a budou zaměřeny na rozvoj logického uvažování, podporu sociální inteligence v rámci filosofie pro děti – různé příběhy a deduktivní a induktivní vyvozování, řešení problémů u myšlenkových experimentů – šílená věda, morálka a další témata.

Aktivity zvýšily povědomí o problémech života cizinců, jejich potřebách a problematice soužití v rámci města

V rámci projektu bude 2x za dobu projektu uspořádán Den otevřených dveří. Zároveň bude docházet ke zveřejňování informací o cizinecké problematice v podobě článků na facebooku a na webových stránkách OPU.

Další nízkoprahové komunitní aktivity

  1. a) Komunitní nízkoprahové odpoledne pro děti – fungující po dobu školního roku v rámci pevně stanoveného dne, kdy je otevřeno pro děti české i pro děti z řad cizinců. Doba trvání odpoledne je v rozsahu 3 hodin např. v době 15,00-18,00. Místem je komunitní centrum v OPU Praha. V rámci odpoledne se budou konat kreativní aktivity, budou se hrát hry, k dispozici bude 1 počítač.
  2. b) Komunitní odpoledne pro ženy – fungující po dobu školního roku v rámci jednoho pevně stanoveného odpoledne, které spolu tráví volný čas vhodným způsobem, na kterém participují ony samy (např. něco spolu sdílejí, povídají si své zemi původu, o České republice, sdílejí své problémy, řeší a aktivně navrhují nová témata v rámci komunitního centra, nabízejí své znalosti a dovednosti pro druhé). Nacházejí si přítelkyně i známé.
  3. c) Rodinný – dětský den –2x za dobu projektu bude zrealizován dětský den, ve kterém se potkají děti cizinců, i české děti, rodiče cizinců i čeští rodiče. Pro děti budou připraveny různé aktivity, soutěže.
  4. d) Rodinný – vánoční den –2x za dobu projektu bude realizován vánoční den, kdy se kromě aktivit pro děti budou tvořit i klasické vánoční tradice, jako tradiční vánoční jídla, tvorba věnce atd. Setkávat se zde budou moci české rodiny i rodiny cizinců.