Zpět

KORONAVIRUS – PRACOVNĚPRÁVNÍ INFORMACE (NEJEN) PRO CIZINCE

Přinášíme vám přehled pracovněprávních informací v souvislosti s pandemii Covid-19. Dozvíte se o možnostech pro osoby samostatně výdělečně činné, právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele a další důležité informace.

I. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)

 • NÁHRADA ŠKODY

  1. požádat mohou, opatření původně podle krizového zákona, kde je stanoveno, že stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními
   • další opatření ale již podle zákona o veřejném zdraví -> tam se podobné ustanovení nenachází
  2.  podmínky:
   • existence škody (ušlý zisk) – musí být evidován
   • příčinná souvislost s krizovým opatřením (např. uzavření prodejny v důsledku vyhlášení nouzového stavu)
   • uplatnění škody do 6 měsíců od doby, kdy se o ní dozvěděl (uplatňovat raději na Ministerstvu vnitra (MV) i vládě)
   • prozatím tak evidovat ušlý zisk + provedená opatření s cílem minimalizovat ztráty 

Informace zde.

 • ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 • březen – srpen -> odpuštění plateb pojištění (platí automaticky, nemusí se žádat) – od září už se ale zálohy budou platit v obvyklé výši
  • pokud již zaplaceno za březen, počítá se na září
  • v případě počítání doby v rámci důchodu -> vyloučená doba (stejně jako nemoc)
 • prominuty měsíční minimální zálohy
  • zdravotní – 2 352 Kč (podnikání hlavní činnost)
  • důchodové – 2 544 Kč (hlavní činnost); 1 018 Kč (vedlejší činnost)
 • pokud osoba platí více než minimum, částka nad minimum není prominuta, ale její platba je pouze odložena -> po vyúčtování pojištění v roce 2021 bude částka případně doplacena (odečítá se pouze částka minimálních záloh)
 • platba nemocenského pojištění (osoba dobrovolně platí) pokračuje i nadále
 • další informace například zde

 Informace naleznete i zde.

 • PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

1. „Ošetřovné“ pro OSVČ

Kdo žádá? OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu nebo jiná dětská zařízení
 • nezaopatřené dítě do 26 let – alespoň stupeň I závislosti (lehká závislost), pokud nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření
 • osobu zdravotně postiženou – alespoň stupeň I závislosti (lehká závislost), pokud byla dočasně umístěna do domácí péče z důvodu uzavření sociálního zařízení, kde jinak pobývá

Na kolik mám nárok?

 • 500 Kč/den
  ·  dotace za duben max. 15 000 Kč
  ·  období 12. – 31. března 2020 již ukončeno, nyní období 1. – 30. dubna 2020
  o   možnost žádat do 7. června 2020

Jak postupovat? Přesný návod se všemi kroky (včetně formuláře) je uveden zde.

2. Přímá podpora OSVČ

 • jde o podpůrné opatření pro OSVČ – přímá podpora ve výši 25 000 Kč
  • za období od 12. března do konce dubna
 • na základě žádosti doručené Finanční správě, možnost žádat až do 29. června 2020
 • podmínky čerpání zveřejněny zde, formulář žádosti je k dispozici zde
 • dále možnost žádat o 500 Kč/den za období od 1. května do 8. června
 • celkem 19 500 Kč
 • vyplňuje se stejný formulář + čestné prohlášení (součástí formuláře)

3. COVID II – úvěry

Na co je možné žádat o úvěr?

 • úhrada provozních výdajů -> např. mzdy, nájemné, pořízení zásob, materiálu atd.

Jak bude úvěr vypadat?

  • pro všechny podnikatele a OSVČ aktivně působící na území ČR (tzn. i Praha) -> musí mít max. 500 zaměstnanců
  • alokace 150 miliard Kč
  • maximální výše zaručovaného úvěru je 50 milionů Kč
   • doba ručení maximálně 3 roky
  • žádá se prostřednictvím žádosti o úvěr u spolupracující banky s ČMZRB (žádosti možné podávat od 18.5. 2020)

Další info zde.

4. Mimořádná okamžitá pomoc

 • nenároková – rozhoduje Úřad práce
 • až do výše 51 150 Kč
 • jako důvod uvádět vážnou mimořádnou událost – koronavirus
 • formuláře a další info zde

5. Další formy pomoci zde

  • například:
   • Liberační balíček I – daňové přiznání posunuto do 1. 7.2020
   • Liberační balíček II – plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmu
   • ProgramAntivirus – umožňuje podnikatelům žádat o náhradu mezd vyplacených v době krize zaměstnancům

 

II. ZAMĚSTNANCI

1. Ukončení pracovního poměru

 • zkušební doba
  • možnost zrušení pracovního poměru (PP) ze strany zaměstnance i zaměstnavatele
   • písemně, bez udání důvodu
   • výjimkanelze v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance -> o dobu pracovní neschopnosti se však prodlužuje zkušební doba
 • dohoda o ukončení PP
  • lze – zaměstnanec a zaměstnavatel se musí vzájemně dohodnout -> nelze jednostranně!
 • výpověď zaměstnancem
  • lze – písemně, bez udání důvodu
  • PP skončí po výpovědní době (2 měsíce)
 • výpověď zaměstnavatelem
  • lze – důvody uvedeny v §52 zákoníku práce – zejména:
   • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
   • b) přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
   • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným
  • musí být vždy písemná, musí být uvedené důvody/důvod
  • jako důvod výpovědi nelze označit koronavirus!
  • další info zde (§ 52)

 2. Odstupné 

 • §67 zákoníku práce
 • výpověď zaměstnavatelem nebo dohoda dle §52 a) až c)
 • výše odstupného – zejména:
  • PP trval méně než 1 rok -> jednonásobek průměrného výdělku (PV)
  • PP trval více než 1 rok, méně než 2 roky -> dvojnásobek PV
  • PP trval 2 roky a více -> trojnásobek PV
 • další info zde (§ 67)

3. Nařízená karanténa (doktorem) 

 • jde o překážku v práci na straně zaměstnance
 • zaměstnanec o tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele
 • prvních 14 dní karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku
 • od 15. dne karantény vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ nemocenské
 • nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne jde o 66 % a od 61. dne se jedná o 72 %
 • pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou se dovolená nepřerušuje
 • pokud karanténa po návratu zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně zaměstnance
 • pokud dojde ke karanténě během pracovní cesty (PC), není to důvod k ukončení PC

4. Není karanténa

 • dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na tzv. home office nebo čerpání dovolené
  • pokud dovolenou určuje zaměstnavatel jednostranně – musí oznámit minimálně 14 dní předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší lhůtě
 • úprava harmonogramu směn
  • možnost provést 2 týdny předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak
 • žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu
  • volno nelze nařídit!
  • je možné jej pouze na žádost zaměstnance poskytnout
 • pokud nedojde k dohodě dle předchozích možností, může se za určitých podmínek jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (viz níže)

Další info + časté otázky a odpovědi zde.

5. Náhrada mzdy/platu

 • home office
  • mzda za odvedenou práci
 • karanténa
  • 60% PV – karanténa nařízená doktorem – překážka na straně zaměstnance (viz výše)
  • 100% PV – karanténa nařízená zaměstnavatelem – uzavření provozu z jeho vlastního rozhodnutí (ochrana zaměstnanců)
 • uzavření podniku kvůli mimořádným opatřením
  • 100% PV
  • překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce)
  • je-li omezena poptávka + je uzavřena dohoda s odbory/vnitřní předpis – 60%
 • nepřidělování práce kvůli prostoji
  • porucha nezaviněná zaměstnancem, chybné pracovní podklady, nedostatečné dodávky atd.
  • 80% PV (§ 207 zákoníku práce)
 • nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, DPN, péče o dítě)
  • 100% PV (§ 208 překážka na straně zaměstnavatele)
 • dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví (např. uzavření obce)
  • důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (§ 191 a § 192)
  • prvních 14 dní60% PV, od dne – nemocenské
 • nepřidělování práce kvůli omezení poptávky
  • omezení odbytu výrobků, poptávky atd.
  • nejméně 60%, je-li uzavřena dohoda s odbory/existuje vnitřní předpis, který tuto problematiku upravuje
   • pokud není, mělo by být 100% PV (§ 208 zákoníku práce)
  • další info zde a zde

6. Ošetřovné (přiznává se pouze jednomu z rodičů/jedné z pečujících osob)

 • Koho se týká? -> rodič/osoba pečující o (společná domácnost):
  • 1.) dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu nebo jiná dětská zařízení
  • 2.) nezaopatřené dítě do 26 let – alespoň stupeň I (lehká závislost), pokud nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření
  • 3.) osoba zdravotně postižená – alespoň stupeň I (lehká závislost), pokud byla dočasně umístěna do domácí péče z důvodu uzavření sociálního zařízení, kde jinak pobývá
 • Jak žádat? (zkrácená verze)
  • rodič/pečující osoba požádá zařízení pro péči o závislé osoby (např. školu), aby mu vydala vyplněný tiskopis formuláře (zařízení vyplní část A)
  • po obdržení rodič/pečující osoba vyplní další část formuláře (část B), formulář podepíše a zašle/předá jej zaměstnavateli
  • zaměstnavatel doplní zbývající údaje a formulář předá na OSSZ
 • Kolik se vyplácí?
  • 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za březen, 80% za duben (platí zpětně k  01.04. 2020)
  • částka je závislá na výši mzdy
 • Kdy bude vypláceno?
   • zpětně za uplynulý kalendářní měsíc
   • poskytováno po celou dobu mimořádného opatření (i zpětně)
   • nárok až do 30. června
   • nárok i pro osoby, které nebudou moci dát dítě z objektivních důvodů (např. zdravotní rizika) do školy, i když dojde k částečnému obnovení provozu
   • nárok i DPP, DPČ – musí splnit podmínky:
    • dítě mladší 13/26 let [viz bod 1) a 2) výše]
    • dohoda uzavřena před březnem 2020
    • z dohody musí být odváděno sociální pojištění (pokud je o ošetřované žádáno v březnu, tak musí být odváděno nejpozději v únoru)
   • do konce března 60%, od 1. 4. již 80%
   • zákon (nárok dohodářů a 80% u osob s pracovním poměrem) čeká na podpis prezidenta, poté možné žádat

Podrobnější a aktuální informace, tiskopisy formulářů, podobný návod k jejich vyplnění, odpovědi na časté dotazy a další zde

7. Zaměstnanecké karty

V průběhu nouzového stavu neběží 60 denní lhůta pro změnu zaměstnavatele -> pokud tak člověk přišel o práci za trvání nouzového stavu nebo méně než 60 dní před jeho vyhlášením, bude si moci najít nové zaměstnání a oznámit změnu ještě 60 dní po skončení nouzového stavu! 

 • v ostatních případech se postupuje dle zákonem stanovených podmínek
 • podání, včetně prodloužení zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikové, se zasílají poštou/datovou schránkou!

Nové informace zde (lhůty, objednání se atd.).

8. Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

 • možnost legálně pracovat i nadále – se zaměstnavatelem ale musí být uzavřená pracovní smlouva
  • oprávnění ale platné (tolerované) maximálně po dobu 60 dní po skončení nouzového stavu (do 16. července 2020)

 

III. ZAMĚSTNAVATEL

Desatero pro zaměstnávání cizinců v době nouzového stavu – klíčové body pro zaměstnance (neuvedené výše):

1) rovné zacházení s českými i zahraničními zaměstnanci

2) pomoc propuštěným cizincům ze strany zaměstnavatelů

→ pomoc s registrací statutu zájemce o zaměstnání na webových stránkách MPSV a další asistence

3) pokud by zaměstnavatelé nepomohli, mohou čelit sankcím

 • po ukončení nouzového stavu bude pomoc ze strany zaměstnavatelů detailně prověřována

Celé desatero ke stažení zde.

 

IV. DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE