Zpět

DOMOV V NOVÉ ZEMI II.

Reg.č. projektu: AMIF/22/01

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) realizuje od září 2019 projekt „DOMOV V NOVÉ ZEMI II.“, jehož cílem je zlepšení postavení nezletilých žadatelů o azyl a cizinců, kteří přicházejí na území ČR bez doprovodu rodičů či jiných příbuzných a jsou umístěni do některého ze specializovaných ústavních zařízení.

 • OBDOBÍ REALIZACE: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2022
 • FINANCOVÁNÍ: Projekt Domov v nové zemi II., reg.č. AMIF/22/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti, zajištění pomoci a usnadnění začlenění do společnosti zástupcům cílové skupiny, do které patří nezletilé osoby bez doprovodu zákonného zástupce, které jsou umístěny v některém ze specializovaných zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Jedná se o státní příslušníky třetích zemí, a to v některých případech nejen nezletilé, ale i ty, kteří již dosáhli věku zletilosti, avšak jsou stále umístěni v příslušném zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z důvodu prodloužení ústavní výchovy soudem nebo z důvodu pokračujícího studia, a to až do věku 26 let. Cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců cílové skupiny o jejich právech a povinnostech, o jejich postavení a možnostech v České republice, pomoci jim při řešení problémů spojených s jejich situací a usnadnit jim integraci do české společnosti. Prostřednictvím aktivit projektu bychom rovněž chtěli zástupce cílové skupiny připravovat na odchod ze zařízení ústavní výchovy a usnadnit jim tak přechod ze zařízení ústavní výchovy do samostatného života a integraci do české společnosti.

 CO Nabízíme:

 • právní poradenství a asistence (informování nezletilého bezprostředně po jeho příchodu do ČR o jeho situaci, řešení pobytu nezletilého na území ČR, sloučení s rodinou, asistence v řízení o mezinárodní ochraně, vyřešení pobytu nezletilých před jejich odchodem ze zařízení ústavní výchovy)
 • vzdělávací a sociokulturní aktivity (workshopy socio-kuturní orientace, workshopy finanční gramotnosti, prevence zapojení se do rizikových skupin, prevence nelegální práce, vzdělávání v oblasti prevence a léčby nemocí)
 • volnočasové aktivity (organizace hromadných kulturních a sportovních aktivit, vytvoření dvojic dobrovolník – nezletilý a pravidelná setkávání těchto dvojic)
 • sociální poradenství a asistence ( poradenství v oblasti vzdělávání, zaměstnání, individuální asistence při komunikaci s úřady, systematická příprava nezletilých na odchod ze zařízení ústavní výchovy, tvorba individuálních plánů, skupinové workshopy na téma: odchod ze zařízení, státní úřady a jejich funkce, uplatnění na trhu práce, jak hledat práci apod.)
 • odborná psychologická pomoc (doplnění psychologické péče poskytované nezletilým v jednotlivých zařízeních)
 • individuální a skupinové doučování (zapojení dobrovolníků do individuálního doučování, skupinové kurzy českého jazyka)
 • při veškerých aktivitách projektu jsou využívány služby kvalifikovaných tlumočníků

KOMU JE POMOC URČENA:

 • nezletilým žadatelům o azyl a cizincům bez doprovodu zákonného zástupce, kteří jsou umístěni v některém ze specializovaných zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • žadatelům o azyl a cizincům, kteří již dosáhli zletilosti, avšak jsou stále umístěni v některém ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z důvodu prodloužení ústavní výchovy soudem do 19 let věku, nebo z důvodu pokračujícího studia, a to až do věku 26 let