Zpět

Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci

 

Projekt k 28.2.2021 byl úspěšně ukončen. Projekt byl úspěšný z hlediska jeho počtu podpořených osob a zrealizovaných aktivit, a to i přes nepřízeň Coronaviru. Celkem bylo zrealizováno 106 akcí pro děti, se zaměřením na památky bylo 14 akcí, environmentální aktivity měly 17 akcí, zábavu pro děti a rodiče jsme zrealizovali v 18 akcích, sport jsme uskutečnili 17x, výtvarné aktivity 20x a prázdninových akcí bylo zrealizováno 20. Celkem za dobu projektu bylo podpořeno 33 dětí individuálním doučováním českého jazyka. Proběhla 2x akce slam poetry pro děti-cizince se zaměřením na rozvoj českého jazyka a sebeprezentace. Byla uskutečněna 2x výtvarná soutěž pro děti. Celkový počet podpořených dětí-cizinců byl celkem 122.
Konverzačními individuálními kurzy českého jazyka bylo podpořeno 46 klientů. Bylo zrealizováno 8 obecných seminářů pro cizince, 5 seminářů pro rodiče dětí-cizinců a 2 workshopy pro rodiče dětí-cizinců. Byl uskutečněn 1 den otevřených dveří v OPU. Za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 115 dospělých cizinců.
Celkem projekt pracoval s 237 osobami.

 

Projekt s názvem

Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci
CZ.07.3-63/0.0/0.0/17_051/0000698

byl realizován od 1.1.2019 do 31.12.2020.

 

Cílovou skupinou projektu byli cizinci žijící na území hl.m.Prahy. Projekt mohl být v některých aktivitách využit i českými státními občany. Projekt byl hrazen Evropským sociálním fondem a MHMP.

V rámci projektu byly nabízeny tyto aktivity:

Sociálně-kulturní aktivity
a) Poznávání pražských památek a kultury pro školní děti, které byly realizovány 1x za měsíc (mimo prázdniny).
b) Promítání filmů s cizineckou problematikou s frekvencí realizace 4x za dobu projektu
c) V rámci této aktivity došlo i k uspořádání výtvarné soutěže a následné výstavy výtvarných prací dětí v rámci prostor OPU.

Výchovně vzdělávací aktivity
a) Semináře, workshopy pro rodiče nezletilých dětí i jejich příbuzné. Semináře a workshopy byla zaměřeny na témata spojená s dětmi, jako např. problematika výchovy, výživy, předškolního a školního vzdělávání atd.
b) Semináře vztahující se k životu cizinců v ČR, resp. v Praze – problematika zaměstnávání cizinců, dávkový systém, zdravotnictví a zdravotní pojištění apod. témata vztahující se k životu v ČR.
c) Doučování českého jazyka pro děti cizinců (ZŠ i SŠ) – K dispozici mělo každé dítě 2*45 min. (1,5 hod.) týdně po dobu 5 měsíců (resp. 20 týdnů), tj. 30 hodin výuky s lektorem. Kurzy byly koncipovány jako individuální. Na začátku projektu došlo k tvorbě plánů práce v rámci doučování. Konzultovány byly s rodiči dětí. Celkem mohlo být podpořeno 40 dětí.
d) Konverzační kurzy českého jazyka pro dospělé-cizince zabývající se zejm. rozvíjením komunikace v českém jazyce. U začátečníků bylo cílem dosáhnout schopnosti domluvit se v běžných každodenních situacích, u pokročilejších  zlepšování kvality mluveného českého jazyka. Podopora byla plánována na 40 cizinců v rozsahu 40 hodin.
e) Kurzy seberozvoje a sebepoznání pro děti-cizince –Jednalo se o dramatickou výchovu (divadelní improvizace a slam poetry). Jednalo se o kurzy v délce 120 min., které měly formu pravidelného setkávání se přihlášených děti ve věku od 11-16 let. Jednalo se kurzy, v nichž si pomocí performativního žánru slam poetry s prvky dramatické výchovy a divadelní improvizace děti zábavnou a hravou formou (hra se slovy, dikcí, rytmy, pantomimou, tělesné i non-verbální vyjadřování emocí, živé sochy, dynamická tvorba příběhů, hodnocení druhých neobvyklými způsoby, hledání nových přístupů ve vyjadřování, apod.) osvojily český jazyk, rozvíjely komunikační dovednosti a učily se naslouchat a pracovat s druhými. Při aktivitách děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kde poznávály limity vlastního sebevyjádření a snažily se je překonávat i v kooperaci s dalšími dětmi. Tyto metody prohlubují
sensitivitu k okolí a zároveň podporují zvyšování sebedůvěry i sebejistoty, což je nápomocno zdravému
sebe-rozvoji, hledání stability sebe sama i osobnostnímu růstu, a to i ve vztahu k širšímu sociálnímu
prostředí. Kurz proběhl 2x v rámci projektu, tj. 1x za rok, a to po dobu trvání čtyř měsíců.
K setkávání docházelo 1x týdně.
f) Individuální konzultace s odborníkem na výchovu a vzdělávání dětí: Rodiče měli možnost v rámci této
aktivity konzultovat svou situaci v rodině týkající se problematiky dítěte s odborníkem jako je
psycholog. Podpora byla plánovaná pro 20 rodičů.

Environmentální aktivity
V rámci této aktivity jsme nabízeli realizaci vzdělávacích exkurzí a zážitkových akcí s environmentální
tématikou realizovaných na celém území ČR. Jednalo se např. o následující činnosti: práce na farmách,
návštěva třídírny odpadu, úklid lesa apod. zážitkové činnosti. Nešlo tedy jen o pasivní přijímání
informací, ale o aktivní účast. Exkurze či akce se konaly 1x za měsíc s tím, že do exkurzí i akcí mohly být zapojeny i děti českých státních občanů. Doba trvání akce byla stanovena na cca 6-10 hodin.

Volnočasové aktivity
a) Celodenní víkendové programy pro rodiče s dětmi, příp. samotné děti se zaměřením na ukázky
vhodného trávení volného času. Programy byly realizovány v rámci celé ČR. Šlo o návštěvy hradů,
zámků, realizace turistiky na vhodných místech, ukázka vhodných míst, kde lze s dětmi hezky a
aktivně trávit víkendy, navíc s ukázkou vhodného vyplnění času dětí vhodnými hrami. V případě,
že se rodiče nemohli účastnit s dítětem (např. potřeba se postarat o malé dítě, potřeba
zaměstnání apod.) mohlo jet dítě samo bez rodičů. Program trval v průměru 6-10 hodin.
b) Sportovně založená odpoledne pro děti jsou aktivity konané v pátek odpoledne, pro děti cizinců i
pro české děti. Věkové rozpětí bylo 5 – 17 let. Odpoledne byla zaměřena na vyzkoušení různých možných
sportů, pro možnou inspiraci dětí např. fotbal, volejbal, lezení apod. Program byl realizován 1x
měsíčně, tj. 20x za rok. Doba trvání cca 4 hod.
c) Volnočasové aktivity na léto – v rámci července i srpna se pořádalo 10 dní s aktivitami zaměřenými
na děti cizinců a české děti. Na každý jeden den byl vymyšlen program. Za dobu projektu se takto
program uskutečnil 2x.
d) Výtvarná a rukodělná činnost – byla realizována 1x za měsíc (mimo hlavní prázdniny) zaměřená
na děti-cizinců i na české děti, tj. 20 x za dobu projektu. Doba trvání činnosti 1-2,5 hodiny dle
domluveného námětu a práce s výrobkem včetně počtu přihlášených dětí.

Aktivity zvýšily povědomí o problémech života cizinců, jejich potřebách a problematice soužití
v rámci města

V rámci projektu byl 2x za dobu projektu uspořádán Den otevřených dveří. Zároveň docházelo
ke zveřejňování informací o cizinecké problematice v podobě článků na facebooku (sleduje ji přes 4500
osob, mezi nimiž jsou čeští státní občané i cizinci) a na webových stránkách OPU.