Zpět

OPU zahájila realizaci projektu „Jsme lidé jedné Země“

logolink-OP-PPR

Organizace pro pomoc uprchlíkům začala od 1. 10. 2016 s realizací projektu Jsme lidé jedné Země, financovaného EU, Evropské strukturální a investiční fondy, v rámci OP Praha pól růstu.

Projekt je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie skrze multikulturní výchovu a vzdělávání a umožňuje ve škole realizovat pro žáky zapojených tříd jedinečný preventivní program. Výukový program má za cíl posílit kompetence v práci s informačními zdroji a kritickou analýzu získaných informací, zvýšit informovanost žáků o sociálně právním postavení migrantů v ČR a o zemích původu těchto migrantů. Během specifických aktivit ve výuce budou upevňovány a posilovány pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti, otevřen prostor k eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu. Program projektu podporuje rozvoj a posilování prezentačních, analytických a interpersonálních dovedností žáků. V hodinách budou žáci využívat moderní formy vyučování prostřednictvím e-learningových kurzů a rozvinou své schopnosti užívat dalších informačních technologií.

 

Zapojení žáci se budou účastnit těchto aktivit projektu:

 

  • Návštěvy lektorů na škole – součástí výuky budou témata jako: lidská práva, občanská společnost, migrace a azyl, rasismus, xenofobie, předsudky a země původu, kde se žáci budou učit o těchto zemích: Vietnam, Ukrajina, Bělorusko, Afghánistán, Čečensko, Kongo, Sýrie

 

  • Média kolem nás a svět očima novinových titulků – žáci se budou různými metodami seznamovat s kritickou analýzou informací, které jsou jim předkládány dnešními médii.

 

  • Můj svět tady a tam: Žáci budou tvořit prezentace (koláže, videa aj.) o svém životě (škole, zábavě), ke kterým následně vytvoří „zrcadlovou“ práci zachycující to, jak by vypadal jejich život v jiné (žákem vybrané) zemi (prostředí, zájmy apod.).

 

  • Multikulturní den na škole – programu tohoto dne se zúčastní celá škola.