Zpět

Analýza zdravotního pojištění pro migranty

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) vydala při příležitosti Mezinárodního dne migrantů analýzu komerčního zdravotního pojištění v ČR, která prokazuje, že systém komerčního pojištění cizinců ze třetích zemí velmi často nefunguje a nesčetné výluky pojišťoven z pojistného plnění jdou k tíži nemocnic, lékařů, cizinců samotných a také českého státu. Na tomto systému vydělávají pouze komerční zdravotní pojišťovny. Spolu s analýzou byla vypracována legislativní a systémová doporučení (policy paper), která jsou určena pro tzv. policy makers.

Analýza OPU na několika konkrétních příkladech cizinců ze třetích zemí upozorňuje na absurdní úpravu komerčního zdravotního pojištění cizinců, kteří nejsou držiteli trvalého pobytu, uprchlíky nebo zaměstnanci v závislém pracovním poměru. Tito cizinci ze zákona mají svůj pobytový status svázán s povinností uzavřít komerční zdravotní pojištění s pojišťovnou sídlící na území ČR, čímž se často stávají bezbrannými obětmi několika komerčních pojišťoven, které si u nás rozdělily tento lukrativní trh. Jedná se např. o pojišťovny MAXIMA, Pojišťovna VZP, UNIQA, Slavia, AXA nebo pojišťovna ERGO. Důsledkem nerovného postavení pojištěnců z řad cizinců jsou pojistné smlouvy plné výluk, vysoké ceny pro různé věkové kategorie cizinců a bující byznys zprostředkovatelů komerčního pojištění, kteří se spoléhají na to, že cizinci neznají dobře české právo a právnický český jazyk. Pro řadu dobře integrovaných cizinců je komerční zdravotní pojištění překážkou dalšího pobytu v České republice, překážkou založení rodiny, protože si nemohou dovolit zaplatit vysoké částky pojištění pro případ porodu. V případě pojistné události cizinec, který vzorně platil pojistné, zjistí, že se velmi často uplatní některá z výluk a dluh za neuhrazenou péči pak tíží nemocnice, lékaře a cizince samotné. „Narazili jsme např. na absurdní všeobjímající výluky například v případě, že „příčina nemoci nebo příznaky nastaly před uzavřením pojistné smlouvy“ nebo že „pojištění se nevztahuje na čerpání zdravotní péče na léčení takových nemocí a zdravotních stavů, kdy je zdravotní péče vhodná, účelná a potřebná, ale lze ji poskytnout až po návratu do mateřské země pojištěného.“ uvádí autoři analýzy.

Martin Rozumek, ředitel OPU, k vydání analýzy uvádí: „Je pro mě nepochopitelné, že stát tuto skupinu ve velké většině mladých a zdravých cizinců přicházejících do ČR primárně za prací takto „daroval“ komerčním pojišťovnám a nenechá jejich pojistné platby raději plynout do systému veřejného pojištění. Po 5 letech pobytu v ČR stejně mají cizinci nárok na udělení trvalého pobytu a tím na vstup do systému veřejného zdravotního pojištění. Tento problém paradoxně tíží i občany České republiky, kteří mají manželku či manžela cizince ze země mimo EU. V případě, že komerční pojišťovna neuhradí zdravotní péči za svého pojištěnce cizince, zůstává dluh obvykle na bedrech nemocnic a my stále dokola pořádáme veřejné sbírky na úhradu dluhu např. za pobyt novorozenců v inkubátoru. A dodává:  „Bohužel pro ženy cizinky to často znamená, že po letech placení do systému zdravotního a sociálního pojištění si nemohou dovolit založit rodinu a porodit dítě v České republice, čímž jako stát opět vysíláme v největším počtu ženám z Ukrajiny a Vietnamu jasnou zprávu, že o jejich integraci nestojíme a chceme pouze využit jejich levnou pracovní sílu. Na tento problém jsme opakovaně upozorňovali zodpovědná ministerstva i poslance, ale zřejmě vítězí lobby komerčních pojišťoven.“

Analýza OPU naopak upozorňuje na příklad úpravy zdravotního pojištění cizinců v Norsku, kde všichni cizinci po 12 měsících pobytu v Norsku automaticky spadají do systému veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na typ pobytu. Norské instituce dokonce podporují zvláštní zdravotní centrum v Oslu, které poskytuje zdravotní péči cizincům bez povolení k pobytu. České nevládní organizace sdružené v Konzorciu nevládních organizací pracujících s migranty v ČR již roky usilují o nápravu špatně nastaveného systému komerčního zdravotního pojištění a sesbírali pod výzvou na změnu tohoto systému celou řadu podpůrných vyjádření např. České lékařské komory, několika nemocnic, řady lékařů a odborníků v oblasti zdravotnictví. Více ke kampani Konzorcia lze nalézt na jeho stránkách – http://www.konsorcium-nno.cz/zdravotni-pojisteni-migrantu.html

Analýza a policy paper byly zpracovány v rámci projektu Rovné příležitosti žen migrantek.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Pro více informací:
JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU, tel: 731 170 885

Analýza_ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

POLICY PAPER_Komerční zdravotní pojištění migrantů a migrantek

osf_praha_cznorway_grants